การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพ ทางการศึกษาของคุรุสภา

Authors

  • ธนารัชต์ สมคเณ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Keywords:

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, ผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษา, คุรุสภา, Training Curriculum Development, Professional Leadership Network, Teachers’ Council of Thailand

Abstract

รฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร เครือข่ายวิชาชีพเพื่อศึกษาคุณลักษณะของหลักสูตร ผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภา และประเมิน หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเครือ ข่ายวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณลักษณะความสมบูรณ์ของหลักสูตร ผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา โดยภาพรวมคุณลักษณะความสมบูรณ์ของหลักสูตรฯ ที่ใช้ในการพัฒนาผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพทางการ ศึกษาของคุรุสภา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า อยู่ในระดับคุณลักษณะความสมบูรณ์ ของหลักสูตรฯ ที่ใช้ในการพัฒนาผู้นำองค์กรเครือข่าย วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดย 3 ลำดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน เนื้อหาของหลักสูตร รองลงมาคือด้านจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร และด้านการประเมินผล ส่วนด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร

2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาของ คุรุสภา เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบ่งเป็น หน่วยการฝึกอบรม 3 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยการ อบรมที่ 1 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หน่วยการ อบรมที่ 2 การนำองค์กรอย่างเป็นระบบ และหน่วยการ อบรมที่ 3 การสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ เป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาโดยระดับความเหมาะสมของหลักสูตรผู้นำ องค์กรเครือข่ายวิชาชีพ โดยภาพรวม หลักสูตรผู้นำ องค์กรเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่าหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน การนำหลักสูตรไปใช้ รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลหลักสูตร ด้านการออกแบบหลักสูตร และด้านการ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

 

The Training Curriculum Development for Professional Leadership Network of The Teachers’ Council of Thailand

This research aimed to 1) study the features of the course leading networking organization for professional education of teachers, 2) establish a training program to develop leadership, networking organization of professional education. of teachers, and 3) evaluate training courses for developing the educational potential leaders of teachers’ professional networks.

Findings found as follows:

1. Characteristic completely of the course the networking organization curriculum for professional education of teachers, the overall integrity of the program’s features used on leadership development, professional networking organization for the education of teachers was at a high level of each aspect considering it was found that the level in the integrity of the curriculum, used for leadership development on professional networking organization for the education of teachers at a high level the content the objective

2. developed the curriculum composed of 3 training units: 1) transformational leadership, 2) systematic organization, and 3) spirit and ideology of standard teacher profession.

3. From an evaluation of the developed curriculum found that it was an appropriate at a high level both in an overall and each aspect, as follows: the aspect of the curriculum usage, the curriculum assortment, the curriculum design, and basic information respectively.

Downloads

How to Cite

สมคเณ ธ. (2015). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำองค์กรเครือข่ายวิชาชีพ ทางการศึกษาของคุรุสภา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 57–70. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42131

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)