การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Authors

  • นริศ เชื้ออํ่า นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • สมศักดิ์ คงเที่ยง อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Keywords:

การพัฒนา, ระบบการประกันคุณภาพ, โรงเรียนประถมศึกษา, Development, Internal Quality Assurance Systerm, Primary Schools

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถม ศึกษา พัฒนาและประเมินระบบการประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ วิธีการศึกษาขั้นที่ 1 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 261 คน ขั้นที่ 2 ศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ จำนวน 20 คน ขั้นที่ 3 ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเขต พื้นที่ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับน้อย (2) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีระบบองค์ประกอบ ของระบบการประกันคุณภาพภายในมีความกลมกลืนกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีความเหมาะสมมากที่สุด (3) ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาอำนาจเจริญ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความ เป็นไปได้และการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

 

The Development of Internal Quality Assurance System in Primary Schools under Offif ice of Amnatcharoen Educational Service Area

This study is to study about the problem in quality assurance of Amnatcharoen Primary Educational, to develop and to evaluate Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office. The study was divided into 3 stages. First, it was to study from 261 school administrators, teachers and chairpersons as the sample group. Second, it was to study from 20 quality assurance renaissance person. Third,it was to study from 21 quality assurance 21 experts in Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office. The instrument used were a questionnaire and focus group discussion.

The results were concluded as follow: (1) The problem in operating quality assurance in Prathomsuksa school were at low level. (2) The results of developing quality assurance system in Primary School under office of Amnatcharoen Educational Service Area had appropriate factors of the system harmonized with the empirical data at the most level. (3) The overall result of evaluating the system had appropriateness, possibility and usefulness at the most level.

Downloads

How to Cite

เชื้ออํ่า น., วิโรจน์วรรณ เ., & คงเที่ยง ส. (2015). การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 71–80. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42132

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)