รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Keywords:

รูปแบบ, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, Model, Ethics Development, school Administrators, Office of Basic Education Commission

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษา รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ประเมินรูปแบบ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับระดับของการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเรียงตาม ลำดับดังนี้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจรรยา บรรณทางวิชาชีพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ผลการศึกษาการสร้างรูปแบบการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีองค์ ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 10 องค์ประกอบ

3. ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า ระดับความเหมาะสมของโดยภาพ รวมความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความเหมาะสม ของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้านเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านการปรับประยุกต์ใช้รูปแบบ ด้านองค์ประกอบ ของรูปแบบ ด้านความเหมาะสมของร่างรูปแบบการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 

The Ethics Development Model for School Administrators under the Offif ice of Basic Education Commission

This research aims to: 1) study the moral development of school administrators. Under the Office of the Basic Education 2) create a moral development of school administrators. The Office of the Basic Education Commission, and 3) to assess moral development model of the school administrators. The Office of the Basic Education Commission. Findings found as follows 1) Levels of moral development of executive education by the overall level. When considering each side about the level of moral development of school administrators in the following order. Moral development, ethical professional. Moral development and professional standards and the development of moral. 2) Results creation model developed a fairly ethical principles are key elements 4 elements and sub-elements 10 elements: 1.Component core ethics includes 1.1 virtues, 1.2 ethics, 1.3 professional standards 2. Components principles of Ethical Development consisting of 2.1 the praise promoting ethics 2.2 the aspect of the project to strengthen ethics 2.3 the strengthening ethics 3.Component development process morality consists of 3.1 standard development 3.2 praising and giving award 3.3 create engaging. 4. Development stages of moral development consists previous step 4.1 virtues 4.2 ethics 4.3 moral development, moral development background. 3) Levels of moral development model of the school administrators. The Office of the Basic Education Commission found that overall levels of overall fit of the model of moral development, management schools under the Office of the Basic Education level. Considering it was found that. Appropriate level of moral development model of the school administrators in both the third and the following order. Side of the application form. The elements of style suitability of model of development ethics.

Downloads

How to Cite

เบ็ญจาธิกุล ฐ. (2015). รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 81–94. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42159

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)