ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556

Authors

  • กิตติศักดิ์ บุตรตามา นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ความคิดเห็น, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, Opinions, Mathayosuksa 3 Students, Physical Education Instruction, the Secondary Educational Service Area Office 1

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อทราบ ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 400 คน เป็นนักเรียนในเขต พื้นที่การศึกษาพระนคร จำนวน 120 คน และนักเรียนใน เขตพื้นที่การศึกษาธนบุรี จำนวน 280 คน ได้มาโดยวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อ มั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ ค่าที (t – test Independent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ในเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 ด้านหลักสูตร ความมุ่งหมาย และเนื้อหา ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเรียนการ สอน ด้านครูผู้สอน และด้านการวัดและประเมินผล โดย รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84, 3.63, 3.88, 4.13 และ 4.07 ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ในเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษาพระนครกับเขตพื้นที่การศึกษาธนบุรี ไม่แตกต่างกัน

 

Opinions of Mathayomsuksa 3 Students towards Physical Education Instruction in the Secondary Educational Service Area Offif ice 1 in Academic Year 2013

The objective of this research was to know the opinions of mathayomsuksa 3 students toward physical education instruction in The Secondary Educational Service Area Office 1 in academic year 2013. The samples were 400 mathayomsuksa 3 students in The Secondary Educational Service Area Office 1, 120 in Pranakorn Educational Service Area and 280 in Thonburi Educational Service Area. The sample was classified by multi - stage sampling. The research instrument used was a questionnaire which the researcher constructed with reliability value of 0.94 Data were analyzed as frequency distribution, percentige, mean, standard deviation and t - test Independent.

The results were as follow:

1. The opinions of mathayomsuksa 3 students toward physical education instruction in The Secondary Educational Service Area Office 1 in academic year 2013 for 5 aspects including 1) syllabus, purposes and contents; 2) place, equipments and facilities; 3) teaching; 4) staffs and 5) measurement and evaluation. The overall result was at the high level with the mean of 3.84, 3.63, 3.88, 4.13 and 4.07 respectively.

2. The opinions of mathayomsuksa 3 students toward physical education instruction in The Secondary Educational Service Area Office 1 in academic year 2013 between Pranakorn Educational Service Area and Thonburi Educational Service Area were net significant different.

Downloads

How to Cite

บุตรตามา ก. (2015). ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 140–149. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42168

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)