มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ สัญญารับตั้งครรภ์แทน โดยอนุญาโตตุลาการ

Authors

  • ฉัตรสุดา วงศ์ธนะบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Keywords:

มาตรการทางกฎหมาย, การระงับข้อพิพาท, รับตั้งครรภ์แทน, Settlement of Surrogacy, Disputes, Arbitration

Abstract

ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกพัฒนาอย่าง รวดเร็วทำให้ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย เริ่มมีการรับตั้งครรภ์แทนมากขึ้น และปัญหาที่พบ มากในขณะนี้ก็คือ เกิดข้อพิพาทกันระหว่างผู้ขอให้ตั้ง ครรภ์แทนกับผู้รับตั้งครรภ์แทนที่ต่างก็อ้างสิทธิความ เป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด จากสัญญารับตั้งครรภ์แทนขึ้น หากมีการเสนอคดีต่อ ศาลเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าว การดำเนินกระบวน พิจารณาของศาลไทยต้องใช้เวลานานและการพิจารณา ต้องกระทำโดยเปิดเผย ทำให้คู่กรณีเห็นว่าเป็นเรื่อง ยุ่งยากและมีข้อเสียเพราะอาจไม่อยากให้บุคคลทั่วไป ทราบถึงการรับตั้งครรภ์แทน อีกทั้ง ข้อพิพาทเกี่ยว กับสัญญารับตั้งครรภ์แทนเป็นข้อพิพาทที่มีลักษณะ พิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่งธรรมดาเนื่องจากมีเรื่อง วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การวินิจฉัย ชี้ขาดข้อพิพาทจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เกี่ยว กับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหากนำการระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการมาใช้กับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา รับตั้งครรภ์แทนนั้นน่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะการ ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นการระงับ ข้อพิพาทที่ใช้วิธีพิจารณาที่ไม่เคร่งครัดเท่าศาล มีการ ดำเนินกระบวนพิจารณาที่รวดเร็วกว่า เนื่องจากคู่กรณี สามารถกำหนดรูปแบบในการระงับข้อพิพาทและ เลือกบุคคลที่ตนไว้วางใจว่าหากเลือกให้เข้ามาอยู่ใน คณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ตนจะได้รับความยุติธรรม เพราะผู้ชี้ขาดเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในเรื่องการรับตั้งครรภ์แทนเป็นการเฉพาะ ทั้งการ ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีรูปแบบที่คู่ กรณีต้องร่วมกันตกลงในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผลทำให้ คู่กรณีมีการเจรจากันมากขึ้นอันจะเป็นผลดีที่อาจ นำไปสู่การประนีประนอมยอมความกันได้ และการ อนุญาโตตุลาการก็ยังไม่ทำให้คู่กรณีเกิดความขัดแย้ง กันและยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้


Settlement of Surrogacy Disputes by Arbitration

Advances in medical science have led to an increase in surrogate pregnancy arrangements worldwide, including in Thailand. The most common problem encountered under such an arrangement is a dispute between the biological and surrogate mother regarding the right to be the legal parent of the child. In the case that the dispute is taken to court for resolution, judicial proceedings in Thailand are lengthy and are also made public record, a fact that is often a concern for the parties involved who wish the surrogacy arrangement to remain private. Moreover, surrogacy disputes tend to be of a fundamentally different nature from normal civil cases owing to the relevance of medical science to the case, and the need for specialist medical knowledge in order to reach a judgment.

Thus it is suggested that the process of arbitration would be a more appropriate method for resolution of those surrogacy contract disputes where there may be an impact on the child born under the arrangement, owing to the greater speed and flexibility of arbitration proceedings as compared to formal judicial proceedings in court. The parties involved can determine the form of the dispute resolution process and may elect a person to the arbitral tribunal whom they trust will be able to reach a fair resolution, owing to their expertise and experience in such matters. The process of arbitration is one that focuses on reaching agreement between the parties by way of negotiation and discussion, and thus aims to reach a compromise and reduce conflict between the parties involved. As such it is suggested as a possible alternative to litigation in surrogacy cases.

Downloads

How to Cite

วงศ์ธนะบูรณ์ ฉ. (2015). มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ สัญญารับตั้งครรภ์แทน โดยอนุญาโตตุลาการ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 150–157. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42169

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)