อาหารไทย: มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

Authors

  • ศรุดา นิติวรการ อาจารย์ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

อาหารไทย, วัฒนธรรม, อาหารคาว, อาหารหวาน, Thai Food, Culture, Meat Dish, Dessert

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญเพื่อหาแนวทางในการแก้ ปัญหาและหาทางออกให้กับอาหารไทย ทั้งในการอนุรักษ์ และการส่งเสริม เพื่อให้อาหารไทยอยู่คู่กับคนไทย ตลอดไป อาหารไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ของชาติ จากหลักฐานพบว่า อาหารไทยมีการพัฒนา ตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อาหารไทยมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของรสชาติ คุณค่า ทางโภชนาการ ตลอดจนการตกแต่งที่งดงามเป็น เอกลักษณ์ สามารถแบ่งอาหารไทยออกได้เป็น 2 ประเภทคือ อาหารคาว และอาหารหวาน จากสถานการณ์ ในปัจจุบันพบว่า อาหารไทยกำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤต ได้แก่ การผสมผสานของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว วิกฤตการณ์อาหารขาดแคลน พฤติกรรมการ บริโภคอาหารไทยของคนไทยที่ลดลง และการเปลี่ยน จากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมเมืองเป็นต้น

 

Thai Food: Cultural Heritage of the Nation

The objectives of this article were to encourage Thai and related to give precedence to see the importance of Thai food and find some proper solutions in order to conserve and promote Thai food to stay with Thai people as long as possible. Thai food is an important cultural heritage of Thailand. From the evidence, it was found that Thai food has been developed since pre-historic era until now. The uniqueness of Thai food is its tastes, nutritious values, and decorations. Thai food can be categorized into 2 kinds; meat dish and dessert. From the present situation, it was found that Thai food is in a crisis condition such as fast cultural blending, food shortage, the reduction of Thai food consumption of Thai people, and the change from agricultural society to urban society etc.

Downloads

How to Cite

นิติวรการ ศ. (2015). อาหารไทย: มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 171–179. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42173

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)