ปัญหาข้อกฎหมายที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการยุติข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542

Authors

  • อดุลย์ ทานาราช อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

ปัญหาข้อกฎหมาย, ล่าช้า, ข้อพิพาท, กีฬามวย, Legal Problems, Delays, Disputes, Sports Boxing

Abstract

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การบังคับใช้พระราชบัญญัติ กีฬามวย พุทธศักราช 2542 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา และชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของ ค่ายมวยกับนักกีฬามวย ตลอดถึงบทบาทและอำนาจ หน้าที่ของนายทะเบียนกีฬามวยของไทย ในการที่จะ ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬามวยทั้งของไทย และต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีปฏิบัติในการ พิจารณาและตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในวงการกีฬามวย ของไทย

โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ให้สอดคล้องกับ สมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย อาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนประวัติความเป็นมา การพัฒนาศิลปะการต่อสู้ด้วยกีฬามวยของไทย องค์กร หรือหน่วยงานและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับกีฬามวยทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัย รวม ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับกีฬามวยทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ โดยศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกีฬา มวย พ.ศ.2542 ในมาตรา 9 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ให้อำนาจและอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนกีฬามวย โดยตรง ในการออกคำสั่งในการที่จะออกหรือถอนใบ อนุญาตแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย พบว่าประเด็นเกี่ยวกับการที่จะออกหรือถอนใบอนุญาต แก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีวิธีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมและ ยอมรับของคู่กรณีจึงทำให้เกิดความล่าช้าและเป็นผล เสียต่อนักมวยโดยตรง

ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ให้มีบทบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากกีฬามวย เพื่อ ให้มีการยุติข้อพิพาทโดยเร็ว โดยให้เพิ่มเติมคำว่า “ให้ เป็นที่สุด” ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย และกำหนด อำนาจของคณะกรรมการกีฬามวย ให้เป็นอำนาจด้าน การ กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ส่วนอำนาจใน การตัดสินและชี้ขาดข้อพิพาทให้เป็นอำนาจของนาย ทะเบียนกีฬามวย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเพื่อนักมวยจะได้ขึ้นชกมวยได้โดย ปราศจากข้อครหาว่าเป็นนักมวยเถื่อนและตามมาด้วย การฟ้องร้องคดีกันอย่างที่เคยปรากฏให้เห็น

 

Legal Issues that Cause Delays in Resolving Disputes Boxing Act 2542

This research aims to study the related issues. Enforcement Act B.E. 2542 boxingrelated issues to consider. The dispute arose between the owners Boxing athletes, as well as the role and authority of the Registrar in the sport of Thailand to settle disputes that arise with circles. Boxing both Thailand and abroad in order to acquire. Practices to consider and decide the dispute. That occur in the Sport of Thailand

The researchers used qualitative research methods. To conduct data analysis Consistent with the hypothesis of the research and concepts in research. Based on data obtained from a review of the history. The development of martial arts with boxing of Thailand. Organizations and disputes that occur to the sport of boxing in the country and abroad. The research Including laws relating to the sport of boxing in the country and abroad. By studying the essence of the sport of boxing in the 2542 Geodesy Section 9, Section 38, Section 39 and Section 40, the law relating to appeals to authority and command. Boxing direct the Registrar to issue a command to leave or withdraw licenses to individuals or organizations involved with the sport of boxing. Found that issues about to leave or withdraw licenses to individuals or organizations involved with the sport of boxing. By Act No V of tolerance and acceptance of the parties makes a substantial delay and a direct effect on the boxer.

Researchers have suggested the amendment. Boxing Act 2542 has provisions on how to settle disputes arising from boxing. In order to have the dispute quickly. The additional words “shall be final” trust in the provisions of the law. And define the powers of the Commission as the authority for the sport of boxing promotion, supervision and support. The power of decision and award shall be the powers of the Registrar of boxing. This is to be completed by the sooner, if a dispute arises to take up boxing boxer without allegations that a playoff contender, and was followed by a lawsuit that never appear together.

Downloads

How to Cite

ทานาราช อ. (2015). ปัญหาข้อกฎหมายที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการยุติข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 11–20. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42182

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)