ระบบการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการ รถโดยสารประจำทาง

Authors

  • ณัฐวิน อัศวภูวดล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

ระบบ, การควบคุม, กำกับดูแล, การประกอบกิจการ, รถโดยสารประจำทาง, Systems, Supervisory Control, Operation, Bus

Abstract

วิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษา ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบกิจการรถ โดยสารประจำทาง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ได้แก่ ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ มิได้จดทะเบียนผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ เช่น กรณีกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้บางรายนำ รถตู้โดยสารปรับอากาศส่วนบุคคลเข้ามาวิ่งให้บริการ เพื่อสินจ้างในลักษณะของรถโดยสารประจำทาง จนนำมาซึ่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อระบบ เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ในส่วนของปัญหาข้อ กฎหมาย ได้แก่ ปัญหาการควบคุมผู้ประกอบกิจการ ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ปัญหาความล้า สมัยของกฎหมาย และปัญหาความร่วำำกับดูแลการประกอบ กิจการรถโดยสารประจำทางของไทยและต่างประเทศ อย่างละเอียดถี่ถ้วน

จากปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ดังกล่าว ล้วนมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยไม่มี ระบบการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการรถ โดยสารประจำทางที่เป็นสากล ประกอบกับกฎหมาย หลักที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันยังสร้างความสับสนต่อ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เป็นต้น จนนำมาซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้ วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับระบบการกำกับดูแลการประกอบกิจการ รถโดยสารประจำทาง เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและใน ภาพกว้าง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาและสังเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ผลของการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญของปัญหา ข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในการ ประกอบกิจการรถโดยสารประจำทาง มาจากกฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีจำนวนหลายฉบับ และ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้อย่างแท้จริง หากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค และสังคมได้ในที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบกิจการรถโดยสารประจำ ทางจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบการควบคุมกำกับ ดูแลอย่างจริงจัง อาทิเช่น การรวมพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทาง บก พ.ศ.2522 เข้าด้วยกันเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปในทางเดียวกัน หรือการเพิ่มมาตรการลงโทษ ผู้กระทำความผิด หรือการยกเลิกระบบการผูกขาด โดยกำหนดให้มีการจัดให้มีการแข่งขันกันหลายราย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสเลือกใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งแนวทางแก้ไขดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ระบบการ ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการรถโดยสารประจำทางของไทยมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

 

Control System Regulates the Operation of Buses

The purpose of this research is to study the problems that arise in the operation of buses. Whether it is a question of fact and issues influential to those who operate unregistered operators are required by law, such as a group of entrepreneurs Van certain the minivan bus personal. The service runs to pay in the form of buses. To bring impact and damage the economy of the country greatly. In terms of legal issues, including issues of control operators. The discretion of the officer Obsolescence of legal issues And the cooperation between the public and private sectors, etc. Such problems should be studied control system overseeing the operations of Thailand and international bus carefully.

Of the facts and legal issues as such. Are caused by the fact that Thailand has no control system regulates the operation of buses that are universal and the laws that are applicable to the current confuse law enforcement, including the transport. . Prof. Car Act 2522 and until 2522, so bring this research, the researcher also interviewed samples associated with the operation of the regulatory system bus. To get more in-depth and in breadth. For the cause And solutions to problems. Then the data was studied and synthesized. To find a solution to.

The results of the study revealed that a key element of the facts and legal issues that arise in the operation of buses. From the law in force at present has a number of patents. And can not be used to solve problems in the current economy. If it continues like this may further affect the livelihood of the people, the consumers and the society. Researchers have commented that The problems that arise in the operation of buses necessary to establish a system of regulatory controls such as serious as the car. MF 2522 and the Transport Act 2522 together to give law enforcement the same way. Or increasing the punishment of offenders. Or cancellation of the monopoly by requiring that there are many competition. To provide users the opportunity to opt for a solution, which will help push the system to supervise the operation of the bus be more efficient and Thailand.

Downloads

How to Cite

อัศวภูวดล ณ. (2015). ระบบการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการ รถโดยสารประจำทาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 21–33. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42185

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)