เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร

Authors

  • จรัสพงศ์ คลังกรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

หลักนิติธรรม, ปฏิวัติรัฐประหาร, คำสั่ง, The Rule of Law, Revolution, Order

Abstract

วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษา ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำหลักนิติธรรมมา ใช้กับการออกกฎหมายของคณะปฏิวัติรัฐประหาร กับการออกกฎหมายโดยกระบวนการนิติบัญญัติใน รัฐสภาและศึกษาถึงการใช้อำนาจของรัฐที่ได้มาจาก การปฏิวัติรัฐประหาร ว่าด้วยการใช้อำนาจดังกล่าวว่ามี หลักนิติธรรมหรือไม่ ตลอดถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ ออกโดยการปฏิวัติรัฐประหาร กับกฎหมายที่ออกโดย กระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา ศึกษาถึงการบริหาร ราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร กับรัฐบาลที่ได้มาโดยกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา และเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแนวทางในการป้องกันและ ยับยั้งการปฏิวัติรัฐประหาร

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาโดยวิธีวิจัย เอกสาร โดยการรวบรวมค้นคว้าจากตำราทางวิชาการ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยว ข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ศึกษาจาก ประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของไทยจาก อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการออกและบังคับใช้ กฎหมาย โดยคณะปฏิวัติรัฐประหารและการออก กฎหมายโดยกระบวนการนิติบัญญัติในระบบรัฐสภา ตลอดถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติและ ตุลาการที่มีต่อกฎหมายดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบ กับการออกกฎหมายของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส

ผลของการวิจัยพบว่า การปฏิวัติรัฐประหาร และการร่างรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ยังคงวนเวียนกลับ ไปกลับมาอยู่คู่กับการเมืองในประเทศไทยตลอดมา ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางว่าประชาชนต้องไม่ให้การ ยอมรับหรือแสดงออกอันหมายการยอมรับถึงการปฏิวัติ รัฐประหาร เช่น การนิ่งเฉย หรือการมอบดอกไม้ให้ ทหาร การขอถ่ายรูปกับทหาร หรือรถถัง เมื่อผู้กระทำการ กระทำได้เป็นผลสำเร็จและได้อำนาจดังนี้อำนาจที่ เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารต้องมีกรอบ หรือกำหนด ระยะเวลาที่แน่นอน โดยการกำหนดวันที่จะคืนอำนาจ ให้กับประชาชน

 

Compare the Rule of Law as the Command of the Military Coup

The purpose of this research is to study the problems that arise in applying the rule to apply to. Enactment of legislation by the military coup, the legislative process in Parliament.

To study the power of the state is derived from the coup that by using such powers justified or not. In order to study the legislation issued by the coup with regulations issued by the legislative process in Parliament. Study of the administration of the government of the revolution. Acquired by the government, the legislative process in Parliament. And to ensure that the guidelines to prevent and deter coups.

This research Researchers will study how archival research by gathering texts from academic research papers, articles, theses and related publications in Thailand and foreign languages . Study of political history of Thailand from the past to the present. Process and law enforcement By the military coup and the enactment by the legislative process in Congress. And the role and functions of the legislative and organizational. The judiciary law. By comparison with the law of England and France.

The results of the study revealed that Revolutionary coup and the constitution is. Still lingers along with the political back and forth in time. Researchers have proposed that people have not recognized or admitted expression which refers to the revolution, such as acquiescence. Or giving flowers to soldiers Request for photographs with soldiers or tanks when the action is effective action and power resulting from the revolution to the frame. Or set a certain time It is scheduled to return power to the people.

Downloads

How to Cite

คลังกรณ์ จ. (2015). เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 34–45. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42192

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)