การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Authors

  • ธิติวุฒิ หมั่นมี นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

หมั่นมี ธ. (2015). การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 93–105. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42203

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)