ปัจจัยเครือข่ายองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมองค์การและการให้บริการที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

Authors

  • พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

ปัจจัยเครือข่ายองค์การ, องค์การแห่งการเรียนรู้, อุตสาหกรรมผลิต, Network, Learnning Organization, Innovation and service, Industry

Abstract

Network, Learning Organization, Innovation and Service Factors Inuencing the Business Performance of Auto Parts Industry in Thailand

Downloads

How to Cite

วรเศรษฐ์พงศา พ. (2015). ปัจจัยเครือข่ายองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมองค์การและการให้บริการที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 118–129. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42228

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)