การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน

Authors

  • ธนาณัติ ขันทะสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญเลิศ ไพรินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Keywords:

การบริหารจัดการ, การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, Management, Sustainable Community Development

Abstract

The Management for Sustainable Community Development in the Upper Mekong Region

Downloads

How to Cite

ขันทะสิทธิ์ ธ., ดอกไธสง บ., & ไพรินทร์ บ. (2015). การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 130–140. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)