ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547

Authors

  • สุทธินันทน์ สายสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญเรือง ศรีเหรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Keywords:

ความมิอิสระ, การบริหารจัดการ, ธรรมภิบาล, ภาวะผู้นำ, วัฒนธรรมองค์กร, Autonomy, Management, Good goverment, Leadership, Oraganization Cultrue

Abstract

The Autonomy of University Management Based on Rajabhat University Act of 2004

Downloads

How to Cite

สายสุวรรณ ส., ดอกไธสง บ., & ศรีเหรัญ บ. (2015). ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 141–149. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)