ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Authors

  • ยงยุทธ สงวนชม นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สมาน งามสนิท อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญเรือง ศรีเหรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Keywords:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม, ส่งเสริมสุขภาพ, ตำบล, The effciency of participative management, The Factors Affecting

Abstract

The Factors Affecting the Participative Management Efficiency of Sub-district Health Promoting Hospitals

Downloads

How to Cite

สงวนชม ย., อดิวัฒนสิทธิ จ., งามสนิท ส., & ศรีเหรัญ บ. (2015). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 150–160. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)