การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Authors

  • รัญญรัตน์ เรืองเวทยาวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Keywords:

ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด, การพัฒนาหลักสูตร, การฝึกอบรม, การอาชีวศึกษา, Marketing Creative Thinking, Curriculum Development, Training, Vocational Education

Abstract

Training Curriculum Development for  Marketing Creative Thinking for Higher-Certificate Students

Downloads

How to Cite

เรืองเวทยาวงศ์ ร. (2015). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 161–174. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)