นโยบายและการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในยุคโลกาภิวัฒน์

Authors

  • สุริยา รักษาเมือง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญเรือง ศรีเหรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Abstract

The Policy and Education Management of Thai Sangha In the Globalization Era

Downloads

How to Cite

รักษาเมือง ส., ดอกไธสง บ., บรรเจิดฤทธิ์ ส., & ศรีเหรัญ บ. (2015). นโยบายและการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในยุคโลกาภิวัฒน์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 175–184. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42250

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)