กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี

Authors

  • ทองพูล มุขรักษ์ ประกอบอาชีพอิสระ

Keywords:

กระบวนท่าฟ้อน, หมอลำกลอนวาด, อุบลราชธานี, Process of Dance, Molamkhlon-Wad-Ubonratchathani

Abstract

Process of Dance in Molamkhlon-Wad-Ubonratchathani

Downloads

How to Cite

มุขรักษ์ ท. (2015). กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 185–194. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)