การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

Authors

  • วิภาพร ฝ่ายเพีย ครูนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

Keywords:

การสร้างสรรค์, ฟ้อนพื้นบ้าน, Creation, Fawn ISan

Abstract

The Creation in Fawn E-Sarn: A case Study of Kalasin College of Dramatic Arts

Downloads

How to Cite

ฝ่ายเพีย ว. (2015). การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), 195–207. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)