รูปแบบความสำเร็จการตลาดธุรกิจสปา ภาคกลางของประเทศไทย

Authors

  • กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

รูปแบบ, การตลาดบริการ, ธุรกิจสปา Model, Marketing Service, Spa Business

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) องค์ประกอบของการตลาดธุรกิจสปา คุณลักษณะภายในของผู้้ใช้บริการธุรกิจสปา และประสิทธิภาพของการตลาด2) ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดธุรกิจสปา คุณลักษณะภายในในของผูู้ใช้บริการธุรกิจสปา และประสิทูธิภาพของการตลาด 3) เสนอแนะรูปแบบความสำเร็จการตลาดบริการของธุรกิจสปาภาคกลางของประเทศ โดยใช้กรอบในการศึกษา ได้แก่ แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วย การตลาดบริการ คุณลักษณะภายใน และประสิทธิภาพของการตลาดรูปแบบของการวิจัยใชเ้ฉพาะเชิงปริมาณ ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจสปา ภาคกลางของประเทศไทย จำนวน  400 คน และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านสถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์ รายละเอียดข้อมูล ทั้งตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรผล ที่มีความสัมพันธ์กันตามข้อสมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Factor Analysis) ผลการวิจัย 1) องค์ประกอบของการตลาดธุรกิจสปา คุณลักษณะภายในของผู้ใช้บริการธุรกิจสปา และประสิทธิผลของการตลาด ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดมากที่สุด ได้แก่ การตลาดธุรกิจสปา รองลงมาประสิทธิภาพของการตลาด  
และคุณลักษณะภายในของผู้ใช้บริการธุรกิจสปาเพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กระบวนการบริการโดยเฉพาะการจัดเก็บฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ  ระบบผลการวิจัย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดธุรกิจสปา คุณลักษณะภายในของผู้ใช้ บริการธุรกิจสปา และประสิทธิภาพของการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ คุณลักษณะภายในของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการตลาด และการตลาดธุรกิจสปาอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และสมมติฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหวา่งตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรผล พบว่า มีความสัมพันธ์กันเกือบทุกตัวแปร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ยกเว้นภาพลักษณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และกระบวนการบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ผลการวิจัย 3) เสนอแนะรูปแบบความสำเร็จการตลาดบริการของธุรกิจสปาภาคกลางของประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบความสำเร็จการตลาดบริการของธุรกิจสปาภาคกลางของประเทศไทย มี 4 ตัวแบบ คือ (1) การตลาดบริการ ประกอบด้วย การจัดจำหน่าย กระบวนการบริการ  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภาพลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางบวก (2) กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา บุคลากร (3) คุณลักษณะภายในของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย การเรียนรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ (4) ประสิทธิภาพของการตลาด ประกอบด้วย ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี 

 

The purpose of this research was to study 1) The ability of the operator, the marketing of the business spa, the quality within of serve business spa, and effectiveness of the marketing. 2) The marketing business spa between the ability of the quality within of service business spa, and effectiveness of the marketing. 3) Propose a model of marketing success in the business spa in central part of Thailand, using the framework to study the concepts and theories on marketing of service
model of research applying studies. The data collection tools employed both. Questionnaires and in-depth interviews. The involve 400 spa in central part of Thailand and were analyzed with statistical computer program. Detailed analysis of the entire variables that are related to assumptions of research statistics are the Pearson correlation coefficients (Pearson Correlation) Statistics and Factor Analysis. Findings: 1) The ability of the operator. The marketing of the spa business, the quality within of serve business spa, and effectiveness of the marketing. The study found that in the samples examined a majority of marketing of the business spa, next the ability of the quality within of service business spa, and effectiveness of the marketing. Especially with the procedure service of the public sector. The study also especially the arrangement picks the database at the beginning of the user systematically. The second finding has to do with the marketing of the business spa, the quality within of serve business spa, and effectiveness of the marketing. The results showed that capacity of the marketing of the business spa, the quality within of serve business spa, and effectiveness of the marketing. This was statistically significant at 0.01 levels. According to the hypothesis, the test in almost the variable statistically significant at the .01 except, the image has no the relation and the attitude, and the procedure service, have no the relation and the contentment. Thirdly, a model of marketing success in the business spa in central part of Thailand. The results indicated that component identification and ability of the operator, model of marketing success in the business spa in central part of Thailand, has involved four models: (1) the marketing service, compose, sale, the procedure service, the environment is physical, the image that have way relation adds, and (2) the marketing strategy, compose the products, price, personnel. (3) the quality within of the user, learning, motivation, attitude. (4) the effect of the marketing, contentment, loyalty.

Downloads

How to Cite

เมฆีวราพันธุ์ ก. (2016). รูปแบบความสำเร็จการตลาดธุรกิจสปา ภาคกลางของประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 11–23. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54261

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)