ตัวแบบความสำเร็จการดำเนินงานด้านจริยธรรมการตลาดของธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ภควรรณ อินทรา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

ตัวแบบ, ความสำเร็จ, จริยธรรมการตลาด, ธุรกิจสปา, Model, Success, Marketing Ethics, Spa Business

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จการดำเนินงานจริยธรรมการตลาด และประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจสปาในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จการดำเนินงาน จริยธรรมการตลาด และประสิทธิภาพขององค์กร ธุรกิจ สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเสนอตัวแบบความสำเร็จการดำเนินงานด้านจริยธรรมการตลาดของธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดด้านการบริหาร โดยใช้กรอบในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดด้านการบริหาร แนวคิดด้านการตลาดและแนวคิดด้านทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบของการวิจัยใช้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 280 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลทั้งตัวแปรแทรก ตัวแปรผล ที่มีความสัมพันธ์กันตามข้อสมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ Factor Analysis

1) ผลการวิจัยด้านองค์ประกอบความสำเร็จการดำเนินงาน จริยธรรมการตลาด และประสิทธิภาพขององค์กร ธุรกิจสปาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดได้แก่ จริยธรรมการตลาด และความสำเร็จการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จริยธรรมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการมีการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัย และมีการพัฒนาโปรแกรมการให้บริการหลายรูปแบบให้เลือกใช้มีผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพด้านโภตชนาการสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพ และความสำเร็จการดำเนินงานด้านการบริหารงาน โดยเฉพาะมีการพัฒนาการลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่ผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 2) ผลการวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จการดำเนินงาน จริยธรรมการตลาด และประสิทธิภาพขององค์กร ธุรกิจสปาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านความสำเร็จการดำเนินงาน ด้านจริยธรรมการตลาด มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับด้านประสิทธิภาพขององค์กรในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และสมมติฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรผล พบว่ามีความสัมพันธ์กันทุกตัวแปร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจากผลการวิเคราะห์ที่ได้ มีค่าเข้าใกล้ 1 ทุกตัวแปร ผลการวิจัยตัวแบบความสำเร็จการดำเนินงานด้านจริยธรรมการตลาดของธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบความสำเร็จการดำเนินงานด้านจริยธรรมการตลาดของธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 3 ตัวแบบ 1) ตัวแบบด้านความสำเร็จการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1.1) ภาวะผู้นำ (1.2) ความคิดสร้างสรรค์ (1.3) ทีมงานสัมพันธ์ (1.4) ความเชี่ยวชาญรอบรู้ (1.5) การบริหารงาน (1.6) การบริการ 2) ตัวแบบด้านจริยธรรมการตลาดของธุรกิจสปา ประกอบด้วย (2.1) ผลิตภัณฑ์ (2.2) บุคลากร (2.3) ราคา (2.4) ส่งเสริมการตลาด 3) ตัวแบบด้านประสิทธิภาพขององค์กร ประกอบด้วย (3.1) ประสิทธิภาพของาน (3.2) ภาพลักษณ์

This research aim 1) to study on the management of success composition, marketing ethics and organizational effectiveness of spa 

business in Bangkok. 2) to study on the relationship between success  management, marketing ethics and organizational effectiveness of spa business  in Bangkok.  3) the framework  in this study was management concept, marketing concept and human resources concept. This  study  was  analyzed by  quantitative and qualitative  research and the data were collected  by the questionnaires  and depth interview.  The sample of this study was 280 spa businesspeople in Bangkok and the data were descriptive statistically analyzed by using window.  The  over all of information  were independent, extraneous and effect variables in accordance with  the hypothesis setting. The data was presented in form of Pearson’s correlation and factor analysis.

The research  results found that 1) the management of success composition, marketing ethics and organizational effectiveness of spa business in Bangkok found that the majority of opinion levels were at the highest level such as marketing ethics and success management. When considering  each aspect  found that marketing ethics and product. Especially  for product was used in service with  standard quality development and reliable, to developed tools and materials with  modernization and developed programs for variety services, health in nutrition  product for customers who had health problems and management of success composition. Administration,  especially for the reduction on working process with more efficiency and to developed the new projects affecting organization image. 2) The relationship between success management, marketing ethics and organizational 

effectiveness of spa business in Bangkok, the study results found that success management

, marketing ethics had the direct and indirect relationship with organization effectiveness on spa business management in Bangkok with statistically  significant  difference at 0.01 and the hypothesis  analysis  on the relationship between independent,  extraneous and effect variables found that all variables were related in accordance with  the hypothesis setting with statistically significant difference at .01. The  analysis  results  found that almost  1 in all aspects.

The  p r esen t at ion   of  success composition  management, marketing ethics and  organizational   effectiveness  of spa business in Bangkok, the study results found that confirmed composition of success model management , marketing ethics of spa business

in  Bangkok,  within  3 models  1) Success model  management  was  consisted  of (1.1) leadership  (1.2) creative  thinking   (1.3) team work relationship  (1.4)  proficiency (1.5)  job management. 2) Potentiality development model on spa business management was consisted of  (2.1) product   (2.2) personnel   (2.3) price (2.4) marketing   promotion.   3) Organizational effectiveness model was consisted of (3.1) job efficiency   (3.2) image.

Downloads

How to Cite

อินทรา ภ. (2016). ตัวแบบความสำเร็จการดำเนินงานด้านจริยธรรมการตลาดของธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 184–196. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54305

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)