รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ภิญญดา รื่นสุข หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

รูปแบบ, การตลาดบริการ, ธุรกิจของผู้สูงอายุ, Model, Marketing Dervices, Elderly Care Business

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการตลาดธุรกิจการให้บริการที่ส่งผลต่อธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษารูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยการตลาดธุรกิจบริการ และแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบของการวิจัยใช้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่วนเครื่องมือที่่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านสถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลทั้งตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรตาม ที่มีความสัมพันธ์กันตามข้อสมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ Factor Analysis ผลการวิจัยพบว่า 1) การตลาดธุรกิจการให้บริการ คุณลักษณะของผู้สูงอายุ ประสิทธิภาพของการตลาดธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดได้แก่ การตลาดธุรกิจการให้บริการ รองลงมาประสิทธิภาพของการตลาดธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และคุณลักษณะของผู้สูงอายุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรมีความเป็นมิตรและเอาใจใส่ในการบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย มีมาตรฐานเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเลือกใช้บริการการดูแลผู้สูงอายุและแพทย์ พยาบาล บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือในการให้บริการลูกค้าทุกเรื่องด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนน้อมและประทับใจเป็นสิ่งที่สำคัญ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดธุรกิจการให้บริการ คุณลักษณะของผู้สูงอายุ และประสิทธิภาพของการตลาดธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การตลาดธุรกิจการให้บริการมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับคุณลักษณะของผู้สูงอายุ และประสิทธิภาพของการตลาดธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และสมมติฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรตาม พบว่า มีความสัมพันธ์กันทุกตัวแปรเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 3) เสนอรูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 3 ตัวแบบ (1) รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการ ประกอบด้วย (1.1) ด้านการตลาดทางด้านบริการ บุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย (1.2) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด ราคา ผลิตภัณฑ์ (2) รูปแบบคุณลักษณะของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (2.1) ด้านการเรียนรู้ (2.2) ด้านทัศนคติ (2.3) ด้านแรงจูงใจ (2.4) ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (3) รูปแบบประสิทธิภาพของการตลาดธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (3.1) ด้านความพึงพอใจ (3.2) ด้านภาพล้กษณ์

The purposes of this research were to study 1) marketing factors of elderly care services in Bangkok Metropolitan. 2) the effects of elderly

care services’ marketing to elderly care services in Bangkok Metropolitan. 3) a marketing model for elderly care services in Bangkok Metropolitan under conceptual framework of Service Marketing and Human Resources Management’s concept and theory. The research sample used for the study  were  400  respondents  in  Bangkok with an age of 55 years old and more. The instrument used for data collection were survey questionnaire  and in-depth  interview.  The statistics used for data analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient and Factor Analysis. The findings were as follows : 1) Majority of the respondents’ opinion was in the aspect of marketing of elderly care services,  follow by efficiency  of elderly  care services’ marketing in Bangkok Metropolitan and characteristics  of elder person. The most vital aspect for buying decision  was having high quality service personnel which pay attention in rendering service with friendly, cheerfulness, politeness,  neatly  and  high  standard.  In addition, the business operators  should have qualified  nurses  and medical  doctors  with professional  expertise of rendering service.  2) There were significance differences relationship between marketing of elderly care services  ,characteristics  of elder person  and efficiency  of elderly care services’  marketing in Bangkok Metropolitan at .01 for all aspects. 3) There were three confirmation factors of a marketing model for elderly care services in Bangkok Metropolitan : 1) a marketing model for elderly care services includes ; (1.1) aspect of service  marketing,  personnel,  physical environment, service process, customer relations, channel of distribution. (1.2) aspect of marketing strategy, marketing communication, pricing.  2) characteristics  of elder  person includes ; (2.1) aspect of learning, (2.2) aspect of attitude,  (2.3) aspect  of motivation,  (2.4) aspect of life style. 3) efficiency of elderly care services’  marketing  in Bangkok Metropolitan includes; (3.1) aspect of satisfaction, (3.2) aspect of corporate image.

Downloads

How to Cite

รื่นสุข ภ. (2016). รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 197–209. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54306

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)