ความสุขในการทำงานของบุคลากร ส่งผลต่อความพร้อมรับมือ AEC ของธุรกิจ SME’s จังหวัดปทุมธานี

Authors

  • ณัฐพร ฉายประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

ควาสุขในการทำงาน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, Happy Workplace, SME's Business

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขของบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2)เพื่อเปรียบเทียบระดับความสุขของบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อหาระดับความพร้อมเข้าสู่ AEC ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4) เพื่อหาการส่งผลต่อระดับความสุขกับระดับความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วิธีการวิจัยใช้วิธีเชิงปริมาณ และเชิงสำรวจจากเอกสาร ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 แห่ง จากจำนวน 117 แห่ง แห่งละ 20 ตัวอยา่ง ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ที่มีความสัมพันธ์กันตามข้อสมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test , One-way ANOVA และ Least Significant Different (LSD) ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis และ Linear Regression Analysis ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่สงผลระหวา่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีจำนวน 209 คน บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ำกว่างมัธยมศึกษาตอนปลาย 127 คน ประสบการณ์การทำงานอยู่ระหว่าง 1- 5 ปี เป็นพนักงานประจำ 241 คน ปฏิบัติงานในโรงงาน จำนวน 190 คน ตำแหน่งพนักงานประจำ 318 คน ภาพรวมเฉลี่ย ระดับความสุขในการทำงานคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.67) ถ้าพิจารณาความสุขจากการทำงาน ด้านครอบครัวดีมีระดับความคิดเห็นสูงสุดรองลงมา ด้านศาสนาและศีลธรรม ด้านสุขภาพใจ ด้านสังคมดี  ด้านทางสายกลาง ด้านปลอดหนี้ ด้านพัฒนาาสมอง และด้านความสุขทางกาย ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขในการทำงานกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคคลจะมีความสุขทางกายเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาทางด้านพัฒนาสมองและการปลดหนี้ สังคมดี ทางสายกลาง ศาสนาและศีลธรรม ครอบครัวดี และความสุขทางใจ ความพร้อมรับมือ AEC ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเฉลี่ยทุกด้าน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X= 3.48) การพิจารณาระดับความพร้อมจากค่าเฉลี่ยด้านการมีส่วนร่วมมีระดับความคิดเห็นสูงสุดรองลงมาด้านรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร ด้านกระบวนการทำงานด้านการเตรียมการเตรียมพร้อมเรื่องวัฒนธรรม และความรู้ด้านภาษาตามลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อความสุขในการทำงาน และส่งผลต่อความพร้อมรับมือ AEC อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความสุขในการทำงานส่งผลต่อความพร้อมรับมือ AEC ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับมาก 

 

The research aim 1) To study on the level of personnel’s happy workplace in SME’s business 2) To compare on the level of personnel’s happy workplace in SME’s business with personal factor 3) To find the level of preparing towards AEC upcoming in SME’s business 4) To find the factors affecting happy and preparing level towards AEC upcoming of SME’s business. This research was used by qualitative and quantitative and the sample of this study was administrators and officers in 20 SME’s business of Pathumthani province from 117 offices, totally 385 people. The data were analyzed by independent reliable and dependent reliable in according to the hypothesis setting. The descriptive data were presented in the form of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and least significant difference. The majority were 209 males and aged between 20-25 years old. The education level was 127 people who graduated from lower than high school, 241 people who had working experienced between 1-5 years, 190 people who worked in factories and 318 people who worked as full time officers. The overall of happy workplace were at the high level in all aspects that personnel in organization had happy level on workplace with the average was at the high level (X = 3.67). Happy family was the highest level in opinions, followed by happy soul, happy heart, happy society, happy relax, happy money, happy brain and happy body orderly. The resulted comparison of happy workplace’s level with personal factors found that the majority were happy body, followed by brain development, remission, good society, the middle way of religions and morals, good family and happy heart. The preparation towards upcoming AEC of SME’s business, the study results found that the opinions were at the high level with the average was (X= 3.48). Analyzing preparedness level from the first variable. Participation was the highest opinion level, followed by intelligence people keeping with organization, working process, culture preparation and knowledge in language orderly. Personal factors affected happiness in workplace and the preparation towards upcoming AEC in medium level. The happy workplace affected the preparation towards upcoming AEC by SME’s businesses in high level.

Downloads

How to Cite

ฉายประเสริฐ ณ. (2016). ความสุขในการทำงานของบุคลากร ส่งผลต่อความพร้อมรับมือ AEC ของธุรกิจ SME’s จังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 46–57. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54584

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)