รูปแบบการตลาดของธุรกิจสังฆภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • พระมหานุกูล เสกประโคน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลับปทุมธานี

Keywords:

รูปแบบ, การตลาด, ธุรกิจสังฆภัณฑ์, ในเขตกรุงเทพมหานคร, Model, Marketing, Products Priestly Buddhism Business in Bangkok

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับความความคิดเห็นการตลาด พฤติกรรมภายในผู้ซื้อ ประสิทธิผลการตลาด ธุรกิจสังฆภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด พฤติกรรมภายในผู้ซื้อ ประสิทธิผลการตลาด ธุรกิจสังฆภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการตลาดธุรกิจสังฆภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบในการวิจัย ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และประสิทธิผล รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทำบุญด้วยสังฆทานที่วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านสถิติสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรตาม ที่มีความสัมพันธ์กันตามข้อสมมติฐานของการวิจัยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการวิจัย 1) ระดับความความคิดเห็นการตลาด พฤติกรรมภายในผู้ซื้อ ประสิทธิผลการ ตลาด ธุรกิจสังฆภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมภายในผู้ซื้อในด้านแรงจูงใจ ประสิทธิผลการตลาด ในด้านความจงรักภักดี และการตลาดในด้านทำเลที่ตั้ง ผลการวิจัย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด พฤติกรรมภายในผู้ซื้อ ประสิทธิผลการตลาด ธุรกิจสังฆภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายในผู้ซื้อ และพฤติกรรมภายในผู้ซื้อมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจากผลวิเคราะห์ที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 ทุกตัวแปร ผลการวิจัย 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการตลาดธุรกิจสังฆภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 3 รูปแบบ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (1) ตัวแปรอิสระ คือ การตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านช่องทางจำหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ตัวแปรแทรก คือ พฤติกรรมภายในผู้ซื้อ ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ ด้านการเรียนรู้ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (3) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการตลาด ประกอบด้วย ด้านความจงรักภักดี ด้านความพึงพอใจ

Research. The model of marketing in products priestly Buddhism business in Bangkok the purpose of this research was to  study 1) the level comments in marketing, the buyer behavior, marketing effect, priestly business in Bangkok 2)the relation in marketing, the buyer behavior, marketing effect, priestly business in Bangkok 3) propose model of Marketing in Products Priestly Buddhism Business in Bangkok, using the framework to study the concepts and theories on marketing consumer behavior of model of research applying both quantitative and qualitative studies. Questionnaires and in-depth interviews. The in sample 400 people in Bangkok and were analyzed with statistical computer program. Detailed analysis of the entire variables that are related to assumptions of research statistics are the Pearson correlation coefficients (Pearson correlation) Findings: 1) the opinions of marketing the buyer behavior, marketing effect, priestly business in Bangkok. The found in majority have the most comments of buyer behavior in the motivation, marketing effect in the loyalty and marketing in the location. Thirdly, the relation in marketing, the buyer behavior, the marketing effect, the priestly business in Bangkok. The found the market is correlated with the buyer behavior statistically, and the behavior statistically is correlated with the marketing effect. This was statistically significant at 0.01 levels. According to the hypothesis, the test statistically significant at the .01 levels because the results obtained, was close to 1 for all variables. Finally, the propose model of Marketing in Products Priestly Buddhism Business in Bangkok. The found have 3 models, for marketing, to price, the marketing communications, the personnel, the availability, the process, the location, the product. For buyer behavior, to motivation, the attitude, the learning, the life style, and the marketing effect, the loyalty, the complacency.

Downloads

How to Cite

เสกประโคน พ. (2016). รูปแบบการตลาดของธุรกิจสังฆภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 77–88. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54586

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)