ประชาธิปไตยแบบไทย

Authors

  • นรพัชร เสาธงทอง

Keywords:

ประชาธิปไตย แบบไทย,

Abstract

ในการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยนั้นเป็นการศึกษาการเมืองของประเทศไทยที่ค่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะคือ มีการนำวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่มีอยู่ดั้งเดิมในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมาย ความเชื่อ อิทธิพลของพุทธศาสนามาผสมผสานกับแนวความคิดแบบประชาธิปไตยของทางตะวันตก จนก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ” ขึ้น และนักการเมืองหรือชนชั้นนำที่มีอยู่ในสังคมไทย ได้พยายามนำสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทย มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือใช้อธิบายกระบวนการที่แตกต่างและผิดเพี้ยนออกไปจากประชาธิปไตยอันเป็นแนวทางสากลว่าลักษณะดังกล่าวคือประชาธิปไตยแบบไทย ๆ  ประกอบกับสังคม ไทยนั้นยังคงเป็นสังคมที่เน้นตัวบุคคลเป็นหลัก ชนชั้นนำในสังคมไทยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายทางการเมืองที่สำคัญ ชุดรูปแบบความคิดของชนชั้นนำกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในสังคมจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาวิจัยว่าแนวความคิดที่กลุ่มการเมืองหรือชนชั้นนำในสังคมที่มีอยู่หลายกลุ่มในสังคมไทยนั้น ได้ผลิตชุดรูปแบบความคิดของตนเองเอาไว้อย่างไรบ้าง และชุดความคิดเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดังนั้นประชาธิปไตยแบบไทยๆในงานวิจัยชิ้นนี้จึงเน้นที่การศึกษาแนวความคิดที่ถูกผลิตขึ้นจากชนชั้นนำกลุ่มต่างๆนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2555) ผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มมวลชนที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมและกลุ่มมวลชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง ในส่วนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นจะประกอบไปด้วย 2 กลุ่มคือ  กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ และ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  และในส่วนของกลุ่มมวลชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองจะประกอบไปด้วย 2 กลุ่มคือ  กลุ่มซอยราชครู และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จากการศึกษาดังกล่าวทำให้ทราบว่าแนวความคิดประชาธิปไตยแบบไทยที่ได้ทำการศึกษานี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจขึ้น จากเดิมที่เคยอยู่ในมือของชนชั้นนำทางสังคม ได้เปลี่ยนผ่านมาอยู่ในมือของชนชั้นกลางและชนชั้นใต้ปกครองมากยิ่ง ประชาชนต่างเริ่มรับรู้ของสิทธิเสรีภาพของตนเองมากกว่าในยุคอดีตอุดมการณ์จารีตนิยมกำลังถูกท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสังคมการเมืองของไทยก็ยังคงอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง
The purposes of this research  to describe Thai Democracy. The  research  studies  thai politics, to consider the identity of Political Culture and custom in thai tradition,it include of law,belief of  social and  influential in Buddhism with cause Thai Democracy. The new Elite in Thai society used thai Democracy to explain phenomenon of Thai Politic system and used for explained the phenomenon of Thai Politic in different idea and it is a different idea in the foreign.Thai  Democracy adhere to person by the new Elite in Thai society. The new Elite in Thai society are many group, thay have power in public policy and have discourse in Thai Democracy.The problem for the idea in group of the new Elite in Thai society  relates for this research.(since 1932 for 2012) In result of research the new Elite in thai society are 2 groups.In the first group are Conservative people,include  Si Sao Thewet’s group and group of People's Alliance for Democracy.The second group want to revolution for Thai Politics.This group include Soi Ratchakhru’s group and United Front of Democracy Against Dictatorship’s group. The studied results of Thai Democracy can be summarized as  the balance of power will be changed. From the beginning the power in Thai Politic was in the new Elite in Thai society until its revolution on  the lower people. Thai people are learn in the authority  and have a freedom. The idea of conservatism are related by Globalization. Even though Thai society is in the age of revolution to the real Democracy.

Downloads

How to Cite

เสาธงทอง น. (2016). ประชาธิปไตยแบบไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 89–95. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54589

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)