การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย

Authors

  • พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน แก้วมณี

Keywords:

พระพุทธศาสนา, จารึกสมัยสุโขทัย, ศาสนบุคคล, ศาสนสถาน, ศาสนวัตถุ, ศาสนธรรม, ศาสนพิธี Buddhism, Sukhothai Inscriptions, Buddhist Persons, Buddhist Places, Buddhist Objects, Buddhist Doctrines, Buddhist Ceremonies

Abstract

บทความเรื่อง “การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงมรดกทางพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัยที่ตกทอดมาถึงสังคมไทยปัจจุบัน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า จารึกสมัยสุโขทัยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เมื่อจัดหมวดหมู่ตามสารัตถะของเรื่องแล้ว สังเคราะห์ได้ใน 5 มิติต่อไปนี้  คือ  1) มิติด้านศาสนบุคคล  ได้แก่ เรื่องราวของบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 2) มิติด้านศาสนสถาน ได้แก่ วัดวาอารามและเสนาสนะถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา  3) มิติด้านศาสนวัตถุ ได้แก่ วัตถุอันนับเนื่องในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธรูป ซึ่งยังมียังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน  4) มิติด้านศาสนธรรม ได้แก่ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และ 5) มิติด้านศาสนพิธี ได้แก่ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การกรานกฐิน การบรรพชาอุปสมบท จารึกสมัยสุโขทัยทรงคุณค่าไม่เฉพาะด้านพระพุทธศาสนา แต่ยังเป็นเอกสารปฐมภูมิที่บอกเล่าประวัติและพัฒนาการประวัติศาสตร์ชนชาติไทยในยุคสมัยนั้น สืบมาถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณค่าทางอักษรศาสตร์คือภาษาและวรรณคดี ประเพณีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพอันดีงามของสังคมไทยสืบต่ออดีตมาจนถึงสมัยปัจจุบัน

This article entitled “A Study of Buddhism in Sukhothai Inscriptions” has objectives to exhibit the Buddhist heritage in Sukhothai inscriptions inherited onto contemporary Thai society. The Findings of the research are The inscribed in Sukhothai period on Buddhism, After classification according to their subject of contents, they could be grouped into five dimensions as followings 1. Dimension on Buddhist persons, i.e. The accounts of persons in the maintenance and promotion of Buddhism.  2. Dimension on Buddhist places, i.e. Monasteries and construction and buildings such as the main halls and pagodas.  3. Dimension on Buddhist objects, i.e. The objects connected with Buddhist doctrine and faith. The main objects are Buddha images as mentioned in the inscriptions.  4. Dimension on Buddhist doctrines, i.e. The teachings of the Buddha.  And 5. Dimension on Buddhist Ceremonies, i.e. tradition and ceremonies related with Buddhism have been performed. Some to be mentioned like Kathina ceremony.  Sukhothai inscriptions not only provide information about Buddhist history and development at that time but other sources of knowledge were included in various fields like languages, literature, history, tradition and culture, especially the good personality of the people complied and assimilated with Buddhist teachings and become the Thai entity even today.

 

 

Downloads

How to Cite

แก้วมณี พ. . ส. (2016). การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 62–76. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54596

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)