การพัฒนาฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Authors

  • พลิสา สุนทรเศวต

Keywords:

ฐานความรู้, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, สื่อหลักในห้องเรียน, สื่อเสริมนอกห้องเรียน, knowledgebase, English for specific purposes, the main media in the classroom, the supplementary material outside the classroom

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีของฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการนำฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพไปใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือรายวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่กลุ่มตัวอย่างนำมาสอน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการด้านเนื้อหาที่ต้องการให้พัฒนาไว้ในฐานความรู้ฯ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจะนำฐานความรู้ฯไปใช้และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อฐานความรู้ฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) ฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ ที่ออกแบบและพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและเทคโนโลยี และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์เครื่องแม่ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ http://esp-pro.edutoday.in.th 2) กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในการใช้ฐานความรู้ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการนำเสนอ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76, 3.80 และ 3.70 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนมีรูปแบบและวิธีการที่จะใช้ฐานความรู้ฯภายใต้รูปแบบการใช้ 3 รูปแบบหลัก คือ 1) รูปแบบการใช้เป็นสื่อหลักในห้องเรียนมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้คือ ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการสอน การเป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 2) รูปแบบการใช้เป็นสื่อเสริมนอกห้องเรียนมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ คือ ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง การเป็นแหล่งค้นคว้า 3) รูปแบบการใช้สำหรับตนเองเพื่อการเรียนการสอนและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ คือ ใช้เตรียมการสอน การคัดเลือกเรื่อง/บทเรียนที่จะใช้สอน การค้นหาตัวอย่างเพื่อใช้สอน การเป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
The purposes of this research were to 1) develop the knowledgebase about the English for Specific Purposes (ESP) for career support for undergraduate students at Phranakhon Rajabhat University; 2) assess satisfaction towards the content and the technology of the knowledgebase; and 3) analyze the application of the knowledgebase for English for Specific Purposes (ESP) subjects or other relevant English subjects. The quantitative research methodology was employed. The research instruments were two sets of questionnaires: 1) the needs analysis on contents of the ESP for career support knowledgebase and, 2) the questionnaire on the satisfaction towards the knowledgebase and the application. The frequency, percentage, and arithmetic mean were used to analyze the data. The research findings were as follows: 1) the ESP for career support knowledgebase for undergraduate students at Phranakhon Rajabhat University was designed and developed with quality control both on the content and technology. The knowledgebase was posted on Phranakhon Rajabhat University website: http://esp-pro.edutoday.in.th ; 2) The satisfaction towards the knowledgebase revealed the highest level for the content, the learning management, and the technology of the knowledgebase with the mean of 3.76, 3.80, and 3.70 respectively. The lecturers discovered the application of the knowledgebase in three main types as follows: 1) First, they used the knowledgebase as the main media in the classroom in many patterns, for example; as teaching material, as example teaching material, and as additional resources, 2) Second, they used the knowledgebase as the supplementary material outside the classroom in many patterns, for example; as self-study resources, and as recommended resources, 3) Third, they used the knowledgebase as teachers’ self development and teaching resources in many patterns, for example, as teaching preparation, as optional lessons, as searches for example teaching material, and as additional resources.

Downloads

How to Cite

สุนทรเศวต พ. (2016). การพัฒนาฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 141–152. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54598

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)