กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

Authors

  • จริยา ทองมี หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Keywords:

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ธุรกิจประกันวินาศภัย, ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย, Anti-Money Laundering Law, Non Life Insurance Business, Suspect Transaction

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) ความเป็นมา สภาพปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 2) วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฏี หลักการความหมาย ลักษณะทั่วไป รูปแบบและความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 3) กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของต่างประเทศและประเทศไทย 4) วิเคราะห์ถึงปัญหากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 5) แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาวิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดยศึกษาค้นคว้าจากตัวบทกฎหมาย หลักกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเอกสาร ตำรา บทความวารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งข้อมูลที่ค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า  1. ทำให้ทราบถึงความเป็นมา สภาพปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 2. ทำให้ทราบถึงวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฏี หลักการ ความหมาย ลักษณะทั่วไป รูปแบบ และความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 3. ทำให้ทราบถึงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของต่างประเทศและประเทศไทย 4. ทำให้ทราบถึงปัญหากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 5. ทำให้ทราบถึงแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
The purposes of this research were to study: 1) History  and Problem of Anti-Money Laundering Law affecting Non Life Business. 2) Theory Meaning   Character  Patten  and Main  idea  of Anti-Money  Laundering Law affecting  Non  Life  Business.  3) Anti-Money Laundering Law affecting Non Life Business. 4) Analysis  Problem  of Anti-Money Laundering Law  affecting  Non Life Business.  5) Resolving the Problem of Anti-Money  Laundering  Law affecting Non Life Business. The  data were analyzed by content analysis  The  results  were  as follows: 1) The research  results  found although  the  Anti money laundering   (1999) Act defined primary characteristic  of the transaction that cause of suspicious were 3 articles and 4 characteristics. But this primary characteristic can’t created the clearness  to concerns  person  both  of private sector and government sector which affected to no guideline  for consideration  for choose  transaction  that cause  of suspicious reporting to Anti-Money laundering  office. And  from research  the law  for anti  money laundering of others countries found no defined primary characteristic  and can’t created the clearness  to concerns  person both of private sector and government sector which affected to no guideline  for consideration  for choose transaction that cause of suspicious reporting to Anti-Money  laundering office. And  from research of others countries  found no defined primary  characteristic  of transaction  that cause of suspicious in legal measures such as THAILAND.  But come from the collection of concerns agency and bring to be case study to concerns person for considered in the reporting. And from cause study in foreign can defined primary guideline in consideration transaction that cause of suspicious  follow the prevention and suppression of money laundering (1999) Act to 4 items  were 1)doubt in behavior 2) focus on all transaction  3)observation dubious  from person behavior or organization 4) indicator  or others environment factor

Downloads

How to Cite

ทองมี จ. (2016). กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), 280–285. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54650

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)