นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน

Authors

  • ปริมกนกพัช วงศ์ทวีรัตน์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Keywords:

การพัฒนาสมรรถนะ, ผู้บริหาร, การบริการจัดงาน, Competency Development, Management, Event Executives

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการ การบริการจัดงาน และ 2) การกำหนดแนวนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน โดยเป็นการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารกิจการ
การบริการจัดงาน และตัวแทนภาครัฐ (สสปน.) จำนวน 5 คน การทำสนทนากลุ่ม โดยกลุ่มผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน ผู้รับบริการการบริการจัดงาน (ด้านลูกค้า) ผู้เชี่ยวชาญสมรรถนะ และตัวแทนภาครัฐ (สสปน.) รวม 10 คน และสอบถามจากแบบประเมินสมรรถนะ จากผู้บริหารกิจการการบริการจัดงานระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณ์การบริการจัดงาน 17 คน ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ สมรรถนะของอาชีพการบริการจัดงาน
มีวัตถุประสงค์หลักของอาชีพการบริการจัดงาน 1 วัตถุประสงค์หลัก 2 บทบาทหลัก 5 หน้าที่หลัก 17 หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะ 91 สมรรถนะย่อย โดยนโยบายของ สสปน. มียุทธ์ศาสตร์ที่ว่าด้วย เรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมไมซ์ มีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กร และผู้ประกอบการให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ทั้งนี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารกิจการ การบริการจัดงาน เพื่อหา Gap โดยการออกแบบประเมินความสำคัญของสมรรถนะ 5 ระดับ พบว่าสมรรถนะด้านการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอบรมมากที่สุด อันดับที่สอง คือ วิเคราะห์ความต้องการ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ อันดับที่สาม คือ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และอันดับสุดท้าย คือ กำหนดความต้องการของลูกค้าแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะต้องอบรมแต่เฉพาะสมรรถนะที่ระบุเท่านั้น ยังมีสมรรถนะอื่นอีกที่จำเป็น โดยเฉพาะการให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการอบรมพัฒนามากที่สุด คือ การประสานความต้องการทางธุรกิจ 
The purposes of this research were to study 1) Policies for competency development for event management executives. and 2) analyze critical competency requirements in order to provide guidance to event management agencies. Additionally, this research paper intends to outline event management industry development policies and frameworks to relevant government agencies. The employed research method used is qualitative. The research study collected information through interviews of 5 people, focused group discussions with ten people and a questionnaire with 17 responses. The respondents who participated in this study were distinguished senior executives, CEOs, experts in the event management industry, customers, and TCEB officer. This research concluded that the Competency Development for Event Management comprises of one main objective, two primary functional roles, five core competencies, 17 functional jobs of event management and 91 job skills. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) strategic policies intend to improve capability and efficiency of skills for Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) industry’s fundamental. The policies aim to enhance capability and develop organizational and business competencies to meet international standards. The research study employed 5-levels of competency questionnaire forms to identify the gaps for event management executives  which showed several significant findings. First, conducting operational research is the most critical competency, and based on survey  feedback formal training programs need to be developed to insure the necessary skills are taught and formalized. The second and third most critical competencies are feasibility analysis and systematic problem analysis. Lastly, the communication skills to effectively promoting and identifying local business needs and opportunities. and actively engage customers to identify and address their needs. This research paper concludes that Thai government agencies can and should play a role in developing and providing formal training programs to bring awareness to necessary key skills and competencies that the event management industry needs in order to meet international industry standards. Moreover, government agencies also play a crucial role in promoting and identifying local business needs and opportunities.

Downloads

How to Cite

วงศ์ทวีรัตน์ ป. (2016). นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 187–199. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54728

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)