วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Authors

  • นพมาศ จตุปาริสุทธิ์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Keywords:

นโยบายภาครัฐ, การป้องกันและแก้ไขปัญหา, การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน, Government Policy, Prevention and Problem Solving, Juvenile Delinquency

Downloads

How to Cite

จตุปาริสุทธิ์ น. (2016). วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 200–211. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54733

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)