รูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • อภัย บุญสาม สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Keywords:

รูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ, ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ, การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ, โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน, ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ, Model of Administration by Quali

Abstract

ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 219 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และทำการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามรูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) ตอนที่ 3 เป็นคำถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา ของรูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 8 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าการสกัดปัจจัย (Factors Analysis) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน(Confirmatory โดยวิธีหมุนแกน (Varimax) เพื่อกำหนดเป็นปัจจัย (Factor) และองค์ประกอบ (Components) ผลการศึกษาพบว่า 1. รูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 หลักการบริหารด้วยความเป็นผู้นำ มี 21 องค์ประกอบ ปัจจัยที่ 2 หลักการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบ มี 16 องค์ประกอบ ปัจจัยที่ 3 หลักการตัดสินใจและ ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มี 12 องค์ประกอบ ปัจจัยที่ 4 หลักการบริหารองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ มี 11 องค์ประกอบ ปัจจัยที่ 5 หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร มี 11 องค์ประกอบ ปัจจัยที่ 6 หลักการสร้างสัมพันธภาพกับผลประโยชน์ที่เสมอภาค มี 5 องค์ประกอบ และ ปัจจัยที่ 7 องค์กร และผู้ปกครอง มี 5 องค์ประกอบ โดยใช้การสกัดตัวแปร (Factor Analysis) 2. รูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบที่ประกอบสำคัญ 7 องค์ประกอบ ที่มีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีของการวิจัย
The purposes of this research were to investigate to development an Confirm for model of administration by Quality System for English curriculum program in basic education school. The population used in the study were Administrators and Deputy administrators in English Curriculum Schools Program in basic education school 501 persons, The study sample were Administrators and Deputy administrators in English Curriculum Program in basic education school 219 persons. Sampling sized were used krejcie and Morgan table and selection by Simple Random Sampling Tools for collecting data was questionnaire divide 3 parts, part 1 was checklist for basic data of samples, part 2 were rating scale 5 level questionnaire by means of Rensis Likert, part 3 open-end question about problem, recommendation, and guideline for problem solving of model of Administration by Quality System of English Curriculum Program in basic education school and questionnaire confirm by the experts. The statistics used in data analyzed were factors analysis : confirmatory factors analysis : varimax methods. The results of dissertation showed that: 1. The model of administration by Quality System for English curriculum program in basic education school were 7 factors are factor 1 Leadership administration were 21 components , factor 2 Process and System Performance were 16 components, factor 3 Decision making and continuously improving were 12 components, factor 4 Administration depend on Customers center were 11 components, factor 5 Personnel Participation were 11 components, factor 6 Friendship and equal profit were 5 component and factor 7 Organization and Parents were 5 components 2. The model of administration by Quality System for English curriculum program in basic education school were 7 factors experts confirm this model were correct, suitable, possible, and useful show that agreement with research frameworks and research theory.

Downloads

How to Cite

บุญสาม อ. (2016). รูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 212–222. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54734

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)