แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร

Authors

  • รัชสถิต สุจริต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Keywords:

แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย, ทางถนน 5E, การมีส่วนร่วมของชุมชน Prevention Accident on the Road Model by Participating in of the Community, 5E Safety Way of Road in Strategies, Participation of the Commu

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการใช้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน5E และแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร 2) ปัจจัยเงื่อนไขและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 3) การสร้างและนำเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แบบของการวิจัยและพัฒนาโดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน รวมจำนวน 71 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ สังเกต ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์และวิธีวิจัยเชิงปริมาณประชากร คือคณะกรรมการของชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 738 คนกลุ่มตัวอย่าง 259 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกำรศึกษำ พบว่ำ 1. สภาพการใช้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน 5E และแผนปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนไปใช้ในชุมชน พบว่าบริบทชุมชนของจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญได้แก่ เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุการมีใบอนุญาตขับขี่ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการเรียกตรวจยานพาหนะ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ได้รับการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่พบเห็นและควรแก้ไข ช่องทางการแจ้งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ความคิดเห็นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การช่วยเหลือของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ความต้องการของชุมชนให้เทศบาลกำหนดเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นเทศบัญญัติ ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้ 2. ปัจจัย เงื่อนไข และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุเกิดจากต้องการให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย เงื่อนไขการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนพบว่า ชุมชนมองเห็นประโยชน์การป้องกันอุบัติเหตุต่อชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การร่วมศึกษาปัญหาและสาเหตุของอุบัติเหตุ 2) การร่วมวางแผนดำเนินการและระดมความคิด 3) การร่วมลงมือปฏิบัติ 4) การร่วมติดตามประเมินผล และรับผลประโยชน์3. การสร้างและนำเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่พึงประสงค์สำหรับประชาชน พบว่า มี 5 แนวทาง ได้แก่1) แนวทางการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ2) แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และทำอย่างต่อเนื่อง3) แนวทางการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน 4) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย 5) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

The purposes of this research were to study: 1) for studies 5E using strategy safety wayroad states and the plan take action to protect and decrease way road accident of Yasothons 2) for study condition factor and participating in of the community in accident way road preventions 3) for build and present prevention accident way road trend by participating in of the community of the research and development by used mixed methodologies of quantitative and qualitative. used by the main qualitative research methodology, Key informant was people is the participant relates in occurrence accident way road prevention, and person practice the duty about safety way road strategy, total up 71 persons amounts, a tool that use in the research for example to interview deep manner observe, conversations group issue, analyse the data by the content analysis and present to describe analyse and the way research quantitative people manner be committee of the community in the municipal limits 738 persons amounts 259 persons samples by use the way take a random to specify a tool that use in the research is the questionnaire analyse the data by use the computer program the statistics that use in data analysis for example percentage average The finding of this research were as follows: 1. 5E using strategy safety way road states and the plan take action to protect and decrease way road accident go to use in the community meet that confiscate the community of the Yasothon compose important structure for example ever have an accident road way that make vehicle has an accident having licence duty practice of an officer in the calling checks the vehicle data information source about an accident that receives prevention accident training the education observes activities that about with an accident the dot risks the limit of danger that sees and should correct giving information way gives the community comes in to participate in the activity the opinion in about law enforcement gives the policeman the assistance of medical profession emergency system the requirement of the community gives the municipality fixes about way road safety is the municipal law communication way and the public relations give the community receive to know 2. the factor condition and participating in of the community in accident way road prevention meet that the factor that affect to build accident prevention is born from want to give the community of the self has the safety prevention accident way road condition meet that the community sees prevention accident advantage builds the community and the social participating in of the community in accident way road prevention meet that the community participates in 4 both of a side for example 1) sharing studies a problem and the cause of 2) sharing accidents plan to manage and brainstorm 3) sharing start to minister 4) sharing follow to evaluate and take the gain 3. building and present prevention accident way road trend by participating in of the community desirable for people meet that there is 5 the trend for example 1) alms knowledge trend about prevention accident 2) accident line preventions rubs something public manner relations invades and do continuously 3) building awareness trend knows in about prevention accident 4) way road trend building up friendship safeties of network 5) trend enforcement law participants strictly

Downloads

How to Cite

สุจริต ร. (2016). แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 173–186. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54738

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)