รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • พีรานุช ไชยพิเดช สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Keywords:

การบริหารจัดการศึกษา, การบริหารจัดการ, โรงเรียนนิติบุคคล, โรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, School Administration, School Administration and Management for Independent School, School under Office of Basic Education Commission

Downloads

How to Cite

ไชยพิเดช พ. (2016). รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 235–245. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54923

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)