รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Authors

  • พลกฤต แสงอาวุธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Keywords:

รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคม, ผู้สูงอายุ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, Model of Elderly Social Welfare, Elderly, Local Administration Organization

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบของการวิจัยและพัฒนา โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนกระทรวงสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรีนายก อบต.ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้สูงอายุทั่วไป จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และเชิงปริมาณ ประชากร คือ ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพื้นฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง และระดับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลการศึกษำพบว่ำ 1. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความคิดเห็น ต่อปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ระดับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ แหล่งรายได้ โรคประจำตัว สถานะความเป็นอยู่ และสภาพร่างกายไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อจำแนกตามการศึกษา รายได้ต่อเดือนเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่าย การดำรงชีพ ที่อยู่อาศัยและสภาพจิตใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. รายได้ต่อเดือน และแหล่งรายได้ ในทิศทางบวก มีความสัมพันธ์ส่งผลทำให้ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลส่งผลต่อระดับรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
The purposes of this research were to study: 1. To study on the elderly physical environment of Local Administration Organization in Surathani Province; 2. To study on the Model of Elderly Social Welfare of Local Administration Organization in Surathani Province; 3.To suggest the guideline for the management of Elderly Social Welfare of Local Administration Organization in Surathani Province; and 4. To study on the problems, obstacles, and suggestions for the arrangement of Elderly Social Welfare of Local Administration Organization in Surathani Province. Research and development methodology by used mixed methodologies of quantitative and qualitative research. Used by the main qualitative research methodology, Key informants was The participant Elderly Social Welfare of Local Administration Organization in Surathani Province from 15 keyinformants The research instruments were1) in depth interview together with 2) Focus Group data were analyzed by content analysis. And in quantitative research population was populations with 60 years old of age onward in Surathani Province areas. sample size 400 sampling method (Simple Random Sampling) with the research instruments were the questionnaire The data were analyzed by using computer software package. the statistics used in data analysis were SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows)The results were as follows: 1. it was found that the level of Model of Elderly Social Welfare of Local Administration Organization in Surathani Province as classified by sex, gender, status, occupation, sources of income, personal diseases, living status, and physical conditions; was not different with the statistical significant level of 0.05. But when classified by the education, monthly income, the comparison between income and payment, way of livings, accommodation, and mental condition; there was the difference at the statistical significant level of 0.05. 2. It was also found that monthly income and sources of income had the positive relationship direction. This resulted on the personal factors affected on the level of Model of Elderly Social Welfare of Local Administration Organization in Surathani Province at the statistical significant level of 0.05.

Downloads

How to Cite

แสงอาวุธ พ. (2016). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 266–282. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)