ผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Authors

  • สุรินทร์ธร ศิธรกุล สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Keywords:

ผู้นำ, การบริหารกิจการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, Leader, Governance, Local Administrative Organizations

Abstract

การวิจัยเรื่อง ”ผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่นำไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผลกำรศึกษำพบว่า :
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่นำไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากที่สุดคือด้านหลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิดเห็นของประชาชนใน ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มากที่สุดคือ หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือด้านหลักการมีส่วนร่วมแนวทางในการพัฒนาผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการพัฒนาภาวะผู้นำโดยใช้ ”SHADED Model" ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Sociability มีสังคมที่ดี HumanRelation ผ้นูำจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเองของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถการใช้สติปัญญานั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครองคือมีจิตสำนึกเกิดขึ้นในตัวของผู้นำ Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนามืออาชีพ
The objectives of this research entitled Good Governance Leader of Local Administrative Organization at Lower Northeastern Region, were to 1) study the knowledge of good governance used in the administration of the local administrative organization at the lower Northeastern Region, 2) study the level of good governance of local administrative organizations at the lower Northeastern Region, 3) study the approaches to develop the leaders in good governance of local administrative organizations at the lower Northeastern Region Findings were as follows: The knowledge of good governance used for the administration of local administrative organizations at eh lower Northeastern Region were leadership concepts, administration concept, administration theories, good governance concept and local administration concept. The opinions of staff and personnel about the good governance of local administrative organization at the lower Northeastern Region were at high level. The highest level was the rules of laws, the second level was the virtues and the lowest level was the worthiness. The peoples’ opinions towards the good governance by overall were at high level; the highest level was the rule of laws, the second level to the highest was the virtues and the lowest level was the participation. The approaches to develop the leaders of good governance of the local administrative organization at the lower Northeastern Region were to apply SHADED Model which coincides with good governance. They are S is for sociability. Leaders must have good social status and sociable. H is for Human Relations. Leaders must be aware of self dignity and the dignity of those who are under them. A is for ability. Leaders must be able to use their ability and wisdom to solve any problems. D is for Director. Leaders must be good directors, must have an art of directing with conscious mind. E is for Executive. Leaders must be professional Executive and D is for Developer. Leaders must be professional developers in all fields. 

Downloads

How to Cite

ศิธรกุล ส. (2016). ผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 283–297. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54935

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)