การวิเคราะห์เพลงชาตรีในบทละคร เรื่อง มโนห์รา กรณีศึกษาครูทัศนีย์ ขุนทอง

Authors

  • ศิวพงศ์ กั้งสกุล สาขาดุริยางคศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Keywords:

เพลงชาตรี, มโนห์รา, ครูทัศนีย์ ขุนทอง, Phleng Chatri, Manora, Khru Tassanee Khunthong

Downloads

How to Cite

กั้งสกุล ศ. (2016). การวิเคราะห์เพลงชาตรีในบทละคร เรื่อง มโนห์รา กรณีศึกษาครูทัศนีย์ ขุนทอง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 323–330. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54940

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)