การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์

Authors

  • สุเมธ สุวรรณเนตร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

การคิดสร้างสรรค์ภาพ, การสื่อความหมาย, ช่างภาพสารคดีโทรทัศน์, Creativity Picture, Interpretation, Video Grapher

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมายในสารคดีโทรทัศน์ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์ 2) การจัดองค์ประกอบภาพ การใช้แสงและการเลือกใช้อุปกรณ์ในสารคดีโทรทัศน์ ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อความหมายของภาพในสารคดีโทรทัศน์ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร หรือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือช่างภาพที่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นช่างภาพอยู่ในสถานีโทรทัศน์และบริษทที่ผลิตรายการสารคดีรวมถึงมีประสบการณ์การทำงานไม่ตำกว่า 5 ปีในการถ่ายสารคดีโทรทัศน์และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพสารคดีโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมายของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์ ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์บทสารคดี การศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ถ่ายทำการคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย การใช้จังหวะเวลาและโอกาสเพื่อช่วยในการถ่ายภาพ และการคิดมุมกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่มีความน่าสนใจ 2. การจัดองค์ประกอบภาพสารคดีโทรทัศน์ยึดเนื้อหาของงานเป็นหลัก และสื่อความหมายโดยใช้อารมณ์ของภาพมาก่อนความสวยงาม การจัดแสง จะใช้แสงโดยอิงกับธรรมชาติเป็นหลัก ไม่เกินจากความเป็นจริง และใช้เนื้อหาของงานเป็นหลัก การเลือกใช้อุปกรณ์จะพิจารณาจากลักษณะ เนื้อหาของงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงานและความถนัดส่วนตัวในการควบคุมอุปกรณ์ของช่างภาพสารคดี 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย พบว่า มีปัจจัย 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์และความฉับไวทางความคิด และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงาน และ สภาพแวดล้อม
The purposes of this research were tostudy: 1) examine the creative process to convey the meaning of a television documentary photographer 2) the composition. The use of light and how to use the TV documentary photographers 3) to identify factors that affect the meaning of a television documentary photographer Research methodology Qualitative Research population or KeyInformants was TV documentary photographer who has work experience of not less than 5 years of 5 members are recruited from the television documentary photographer portfolio and a minimum of 5-10 years experience and a portfolio of television channels. in this research is qualitative research. the research instruments were In-depth Interview. The data were analyzed by content analysis . The results were as follows: 1. The process of creativity to convey the meaning of a television documentary photographer. The procedure is to find the problem. And the ability to analyze and discern false in many ways. Thus resulting in creative new design. 2. To compose the image. The use of light and how to use the TV documentary photographer. The principles are as follows: In the composition by taking into account the content of the work assigned and the feelings and emotions. In the interpretation of the  images before the beauty in the light that the photographer will allow light to be based on the nature primarily includes lighting not to exceed the actual and the content is primarily. Lighting In the selection of equipment. The photographer is determined by the job. The content of the work, including the consideration of the environment in their daily work and personal aptitude to control the device. 3. Factors that affect the meaning of a television documentary photographer. Found that there are two factors, namely factors within the three skills, thinking skills, personal and external factors. Factors that encourage motivation and encouraging environment.

Downloads

How to Cite

สุวรรณเนตร ส. (2016). การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 342–349. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)