รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

Authors

  • Taksina Seanyen Integrated Tourism Management, National Institute of Development Administration.

Keywords:

รูปแบบการสื่อสาร, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา, Communication Model, Promoting Tourism, Thai Lanna Cultural Conservation

Downloads

How to Cite

Seanyen, T. (2016). รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 350–362. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54957

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)