วาทกรรมกิจการเพื่อสังคม : นัยการพัฒนาในประเทศไทย

Authors

  • พิทยุตม์ ต้นสายเพชร เจ้าหน้าที่กิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Keywords:

วาทกรรม, กิจการเพื่อสังคม, ผู้ประกอบการเพื่อสังคม, การพัฒนา

Downloads

How to Cite

ต้นสายเพชร พ. (2016). วาทกรรมกิจการเพื่อสังคม : นัยการพัฒนาในประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), 363–369. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54961

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)