รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Authors

  • ฝนทิพย์ ไกรนรา
  • Punya Lertgrai
  • Krittaporn Saengae Saijun

Keywords:

participation, public relations, POPE Model

Abstract

The research objectives were to study the status of participation in Public Relations, to develop the participation model in Public Relations and to evaluate participation model in Public Relations of Rajamangala University of Technology Srivijaya. The quantitative analysis using Percentage, mean, standard variation and the qualitative analysis using the lessons learned by the model ALM, AAR and evaluation forms using CIPP Model. The research result as follow;

  1. 1. The participation in Public Relations of Rajamangala University of Technology Srivijaya is moderate level. The highest level was the awareness of the public relations activities.
  2. 2. The model of participatory public relations of Rajamangala University of Technology Srivijaya should consist of 4 procedure’s in POPE Model; P is Planing, O is Operation, P is Perception, and E is Evaluation.
  3. 3. The participation model in public relations of Rajamangala University of Technology Srivijaya can apply in the university.

References

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน. กรุงเทพ: ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ลัญจกร นิลกาญจน์ . (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้.วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557).
Cohen , J.M. and Uphoff , N.T. Rural Development Participation : Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development Committee Center for International Studies , Cornell University , 1981.

Downloads

Published

2017-08-09

How to Cite

ไกรนรา ฝ., Lertgrai, P., & Saijun, K. S. (2017). รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 180–190. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/59396

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)