ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อปัญหาการบริหารงาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1The Opinions of the Education Administrations and Teacher Towards the Problem

Authors

  • วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา
  • วิชาญ สาคุณ หมาิวทยาลัยปทุมธานี
  • บงกช ชินนพคุณ หมาิวทยาลัยปทุมธานี
  • จักรพรรดิ วะทา

Keywords:

ความคิดเห็น, ผู้บริหารสถานศึกษาและครู, ปัญหาการบริหารงาน, The Opinions, Education Administrations and Teacher, Towards the Problem of Jurisdiction

Abstract

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1   กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 25 คน และครูจำนวน 146 คน ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่าการทดสอบค่าที

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับในแต่ละด้านตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย คือ ปัญหาด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล

2. เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ผู้บริหารสถานศึกษากับครู โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

 

This research aimed to study the opinions of the education administrations and teacher towards the problems of Jurisdiction school in Amphore Mueang Pathumthani under Pathumthani Primary Educational Service Area Office I

The population were 25 administrators and 171 teachers in Amphore Mueang Pathumthani under Primary Educational Service Area Office I. Research instrument was 60 items on 5 rating – scales questionnaire.

The statistics methods employed were percentage, mean, standard deviation and t-test

The results were as followed :

1. The Opinions of the Education Administrations and Teacher Towards The problems of Jurisdiction school in Amphore Mueang Pathumthani under Pathumthani Primary Educational Service Area Office I in overall was moderate level. Academic Administration problems, General Administration problems, Budgeting Administration problems were moderate level and Personal Administration problems was rated at the low level.

2. Comparing the problems of Jurisdiction school in Amphore Mueang Pathumthani under Pathumthani Primary Educational Service Area Office I, which were not significance different in overall and each aspect problems of Administration classified by position on administrators and teachers.

Downloads

Published

2017-04-19

How to Cite

ทองสุทธิ์ ว., สาคุณ ว., ชินนพคุณ บ., & วะทา จ. (2017). ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อปัญหาการบริหารงาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1The Opinions of the Education Administrations and Teacher Towards the Problem. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 91–102. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63536

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)