การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ตลาด 100 ปีระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี Residents’ Participation in Area Development of 100 Years Rahaeng Market, Tambon Rahaeng, Ladlumkaew District , Pathumthani

Authors

  • เสาวรจนีย์ เสาเกลียว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

Keywords:

การมีส่วนร่วมของประชาชน, การพัฒนาภูมิทัศน์ตลาด 100 ปีระแหง, Residents’ Participation, Area Development of 100 Years Rahaeng Market,

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ตลาด 100 ปีระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ พรรณนาและทดสอบสมมติฐานโดย Independent Samples t-test และ One-way  ANOVA ผลการศึกษาพบว่า

            1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ ตลาด 100 ปี ระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนในภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับน้อย โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมวางโครงการ และการมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา ตามลำดับ

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ ตลาด 100 ปี ระแหง เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มีเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์ตลาด 100 ปี ระแหง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ขณะที่ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และบทบาทในชุมชนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์ตลาด 100 ปี ระแหง โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

3. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ตลาด 100 ปี โดยนำกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา 2) การวางโครงการ 3) การดำเนินงาน 4) การรับผลประโยชน์ 5) การติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาชุมชนดังนี้ 1) ประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงร่วมเสนอข้อมูลในการวางแผนชุมชน ได้แก่ (1) ออกกฎระเบียบการทิ้งและการกำจัดขยะมูลฝอย (2) ปรับปรุงป้ายชื่อตลาด ที่จอดรถ  (3) จัดระเบียบทางเดิน โดยมีจุดจอดมอเตอร์ไซค์ ห้ามการขับวิ่งในตลาด (4) จัดเส้นทางเดินชมตลาดให้สะดวกต่อการเลือกซื้อ (5) ทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดเชื่อมที่สำคัญของสถานที่ ร้านค้า            2) คณะกรรมการบริหารตลาด 100 ปี ต้องมีการประชุมต่อเนื่องประจำเพื่อติดตามการดำเนินงาน  โดยเชิญภาคีหลายภาคส่วนมาหารือเพื่อพัฒนาตลาด เพิ่มสินค้าที่ผลิตจากชุมชน 3) ผู้นำชุมชนร่วมกับโรงเรียนจัดนักเรียน ฝึกอบรมให้เป็นมัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิทัศน์

 

Abstract

            The purposes of this research were to study : 1) levels of residents’ participation   2) factors which influenced the residents’ participation and 3) ways of residents’ participation to develop the area of 100 years Rahaeng Market, Tambon Rahaeng, Ladlumkaew district, Pathumthani province. The research methodology used was quantitative research. The population was the residents who live and have domicile in the area of Tambon Rahaeng, Ladlumkaew district, Pathumthani province. The sample size was 400 of residents and the sampling method was Taro Yamane. The research instruments used were questionnaires. Data analysed by a programme of statistical analysis of the Social Sciences to analyse descriptive statistic data and hypothesis tested by Independent Samples, t-test and One-way Annova. The results were as follow :        1. The overall level of the residents’ participation to develop the area of 100 years Rahaeng market, Tambon Rahaeng, Ladlumkaew district, Pathumthani province showed that the level of the residents’ participation  was found at the low level. The type which the residents participated most was participation in benefits, the other participations were participation in operation, participation in monitoring and evaluation, participation in planning and participation in the study of the problems respectively.

            2. Factors affected the residents’ participation in developing 100 years Rahaeng market classified by personal demographic variables showed that overall residents with the differences of gender, status, age, occupation, level of education and the length of stay in the community participated in area development of 100 years Rahaeng market were not different . While the residents with different average of monthly income and different roles of participation in area development of 100 years Rahaeng market were different at the 0.05 level of significant statistic.

            3. The ways of the residents’ participation in area development of 100 years Rahaeng market taking the procedures of participation to drive area development in the community were 1) participation in the study of the problems 2) project planning           3) operation 4) gaining benefits 5) monitoring and evaluation for developing the community as follows : 1) The residents in the area and the neighboring communities involve in proposing ideas for community planning as following aspects : (1) to regulate rules of littering and getting rid of garbage ( 2) to improve the sign of the market name and the parking area (3) to set zoning; walking zone , motorcycles parking zone, not allowed to ride in the market. (4) to set walking zone in the market which is convenient to choose any goods and to do shopping (5) to have mapping sign shown the linked points of places and shops 2) the committee of the market are supposed to have ongoing meetings to monitor the operation by inviting the associated partners from many parts to discuss about the market development, to increase products produced in the community and 3) the leader of community coordinated with the local school to set trainings students to be local youth guides and to promote area setting.

Downloads

Additional Files

Published

2017-04-12

How to Cite

เสาเกลียว เ. (2017). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ตลาด 100 ปีระแหง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี Residents’ Participation in Area Development of 100 Years Rahaeng Market, Tambon Rahaeng, Ladlumkaew District , Pathumthani. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 92–102. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63561

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)