แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ไทย ตามความคาดหวังของผู้สนใจใช้บริการ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว STRATEGIC MARKETING APPROACH OF THAI COMMERCIAL BANKS THROUGH THE POTENTIAL CUSTOMERS’ EXPECTATIONS OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRAT

Authors

  • Amnart Khamabulgul คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นภาพร ขันธนภา
  • ระพีพรรณ พิริยะกุล

Keywords:

กลยุทธ์ทางการตลาด, ความคาดหวังของลูกค้า, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, Marketing Strategy, Expectations, The Lao People's Democratic Republic

Abstract

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องนี้     มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา หากลยุทธ์ทางด้านการตลาด ที่ธนาคารพาณิชย์ ไทย จะนำไปใช้ใน สปป.ลาว   โดยมีการดำเนิน 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรก ทำการศึกษา ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตรวจสอบความเป็นมาวิวัฒนาการ ผลงานประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน ของธนาคารพาณิชย์ใน ประเทศไทย จำนวน 14 ธนาคาร วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ที่ใช้ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน  หาธนาคารที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จำนวน 3 ธนาคาร แล้วจึงไปทำการสัมภาษณ์ ผู้บริหารธนาคารทั้ง 3 แห่ง หาความสอดคล้องของกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมือนกัน เอาแนวทาง การดำเนินกลยุทธ์ทางด้านการตลาดธนาคารนั้นๆ ใช้แล้วประสบผลสำเร็จในประเทศไทย มาเป็นตัวแบบ กลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 2 ทำการศึกษาความคาดหวังของผู้สนใจใช้บริการ สปป.ลาว เพื่อหาความคาดหวังใน การที่จะไปใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ใน สปป.ลาว โดยทำการใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ผู้สนใจ ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตนครหลวง เวียงจันทน์ จำนวน 447 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย แล้วจึงทำการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย Smart PLS หลังจากนั้นนำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นตัวแบบ มาหาความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้สนใจ ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทย แล้วจึงนำผลที่หาได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหาความสอดคล้อง ของกลยุทธ์ทางการตลาด

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  กลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่จะตอบสนองความคาดหวัง ของผู้สนใจ ใช้บริการชาว สปป.ลาว นั้น ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า (Customer Relationship Management Strategies) และกลยุทธ์ที่สอง คือ กลยุทธ์คุณภาพด้านการให้บริการ (Service Quality Improvement Strategies)

 

 

 


 

 

ABSTRACT

 

This research aims to study the marketing strategy at commercial banks in Thailand to Laos by Lao PDR. step 2 is performed. In the first step, make a complex study of the evidence. Monitoring of evolution. Work efficiency in the operation of commercial banks in the country, Thailand. The number of Bank analysis using 14 statistics used are: frequency per cent average, standard deviation, find an effective banking operations. 3. to make the interview. Three Bank executives to find the consistency of the same marketing strategy. Remove the Guide The action strategy on the market that banks use and successful country in Thailand as a strategic step 2 study the expectations of those interested in service to the Lao PDR. expectations in order to use the service, commercial banks in Laos by Lao PDR. using the interview.A sample of those interests. Service area: Vientiane commercial banks number of 447 samples by a simple sampling and analysis data by then Smart PLS marketing strategy that is designed to provide consistent with the expectations of interested parties. Thailand's commercial banking services take effect. to interview experts to find the consistency of marketing strategy.

Research shows that the marketing strategy that will meet the expectations of interested parties. Service people only commercial banks should Lao PDR. use strategies to build relationships with customers (Customer Relationship Management Strategies), and the second strategy is the strategic quality of service (Service Quality Improvement Strategies).

 

Downloads

Additional Files

Published

2017-04-19

How to Cite

Khamabulgul, A., ขันธนภา น., & พิริยะกุล ร. (2017). แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ไทย ตามความคาดหวังของผู้สนใจใช้บริการ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว STRATEGIC MARKETING APPROACH OF THAI COMMERCIAL BANKS THROUGH THE POTENTIAL CUSTOMERS’ EXPECTATIONS OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRAT. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 1–16. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63570

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)