มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินการคุมประพฤติของจำเลย Legal Measures to reassures to regulate, Promote and Support. Implementation of Probation the Defendant

Authors

  • ก่อเกียรติ ทองนุ่น หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

มาตรการทางกฎหมาย, ควบคุมส่งเสริมและสนับสนุน, การคุมประพฤติของจำเลย, Legal Measures to reassures, regulate, Promote and Support, Probation the Defendant

Abstract

บทคัดย่อ

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี บทความ งานวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการคุมประพฤติของจำเลยทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการคุมประพฤติของจำเลย นำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการคุมประพฤติของจำเลย การศึกษาครั้งนี้เป็นการิวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสาร และการวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 ผลการศึกษาพบว่าการดำเนินการคุมประพฤติของจำเลยมีปัญหาดังนี้ (1) ปัญหาข้อเท็จจริง ได้แก่ ปัญหาเรื่องจำเลยกระทำผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติที่ศาลกำหนดไว้ ปัญหาเรื่องการติดตามจับกุมตัวจำเลยที่ถูกศาลออกหมายจับ ปัญหาเรื่องการบังคับหรือลงโทษจำเลยที่ถูกศาลออกหมายจับ (2) ปัญหาข้อกฎหมายได้แก่ ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ศาลใช้ในการพิจารณาสั่งดำเนินการคุมประพฤติของจำเลย ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ปัญหาเรื่องตัวผู้กำหนดเงื่อนไขเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 56 วรรค 2 ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์การมีคำสั่งของศาลเมื่อจำเลยกระทำผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติที่ศาลกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 57 ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์การบวกโทษของศาลเมื่อจำเลยกระทำความผิดขึ้นใหม่ภายในเวลาที่ศาลสั่งดำเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 58 วรรคแรก ปัญหาเรื่องการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับในชั้นคุมความประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 ตามมาตรา 18 ปัญหาเรื่องการติดตามจับกุมตัวจำเลยที่ศาลออกหมายจับตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคท้าย ปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 และ ปัญหาเรื่องการบังคับหรือลงโทษจำเลยที่ถูกศาลออกหมายจับ

               

 

 

Abstract

               

The objective of this dissertation To study theory and research articles of law on the implementation of the defendant's probation Thailand and abroad. Including interviews with those involved with the conduct of the defendant's probation. Were analyzed in order to obtain legal measures to control. Promote and support the implementation of the defendant's probation. This study is a qualitative research Carrillo. The document analysis And field research with in-depth interviews.

The results showed that the implementation of probation, the defendant has the following: (1) the defendant made the issue of breach of probation, the court defined. Following the issue of the defendant to the court for an arrest warrant. The problem of forced or punish the defendant, who was the court issued an arrest warrant (2) include legal issues. Issue rules requiring the court to consider the conduct of the defendant's probation. According to Section 56 paragraph one male issue impose conditions to control the conduct of the defendant. Under the Criminal Code, 2499, Section 56, paragraph 2, of the Rules of the Court ordered the defendants to breach the probation, the court defined by the Criminal Code, 2499, Section 57 issues plus a penalty of criteria. court when the defendant committed an offense within the court ordered a new implementation of probation. Under the Criminal Code, 2499, Section 58, first paragraph, the problem of bringing the provisions of the Code of Criminal Procedure. Mutandis in the Proceedings of probation under probation under the Criminal Code Act 2522, section 18 issue of the defendant, the court following the arrest warrant issued by the Proceedings of probation under the Criminal Code May. . S. 2522, Section 15, paragraph concerns the authority of the Probation Act procedures probation under the Criminal Code Act 2522, and the issue of forced or punish the defendant, the court issued an arrest warrant.

 

 

Downloads

Additional Files

Published

2017-04-19

How to Cite

ทองนุ่น ก. (2017). มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินการคุมประพฤติของจำเลย Legal Measures to reassures to regulate, Promote and Support. Implementation of Probation the Defendant. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 28–38. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63604

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)