มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย Legal Measures concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos enterThailand for working.

Authors

  • มงคลราช ศิริสม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

แรงงานข้ามชาติ, การค้ามนุษย์, คนต่างด้าว, หลบหนีเข้าเมือง, Pransnational labour, Human prafficking, Alien, Illegal immieration

Abstract

บทคัดย่อ

                วิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติ   เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย มิให้ลักลอบเข้ามาทำงาน โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวนโยบายของรัฐและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2555  

                จากการวิจัยพบว่า ในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุม การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญที่ยังมีปัญหาการบังคับใช้และขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

                 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง โดยได้เสนอแก้ปรับปรุงกฎหมายที่มีปัญหา อุปสรรคและขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านนโยบาย และการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ในพื้นที่ชายแดนทราบถึงบทลงโทษหากมีการลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทย

 

 

 


Abstracts

        This research aims to study the legal measures on the labor Nationality Myanmar, Cambodia and Laos who came to work in Thailand. Prevent illegal working The study analyzes the problems and obstacles Policies and state laws such as the provision of the Immigration Act 2522, the Working of Aliens Act BE2541 2551 Registration Act 2534, as amended. (No. 2) Act 2551 and the Anti-Trafficking in Persons Act 2551 and Nationality Act 2555.

Research indicates that In the past, the government has been trying to resolve labor issues, citizenship, Myanmar, Cambodia and Laos who came to work in Thailand. Using legal measures related to the tools to prevent, suppress and control the implementation of the measures. Ago found There are legal issues that are also a lack of consistent enforcement and coherence.

I, therefore, have any suggestions to improve the law in order to achieve consistency. The amendment proposes to solve the problem. Barriers and a lack of consistent, coherent. And has provided recommendations on policy matters. And to promote a national labor in Myanmar, Cambodia and Laos border areas known to penalties if it is illegal to work in Canada.Downloads

Published

2017-04-19

How to Cite

ศิริสม ม. (2017). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย Legal Measures concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos enterThailand for working. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 78–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63796

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)