การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา

Authors

  • สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์

Keywords:

evaluation, curriculum, diploma

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ทั้ง 4 ด้านตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นทั่วไป เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-end) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา ของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม พบว่า การใช้หลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.76)
  2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านบริบทอยู่ในระดับมาก (µ = 3.82) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก (µ = 3.77) ด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับมาก (µ = 3.74) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก (µ = 3.71) ตามลำดับ

 

References

กฤษฎา เอมเจริญ. (2544). การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) พ.ศ.2541 ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,
สาขาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิรมล ศตวุฒิ. (2543). การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development). กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
บุญชม ศรีสะอาด. (2547). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร :
สุวีริยาสาส์น.
สุนีย์ ภู่พันธ์. (2546). แนวคิดพื้นฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร. เชียงใหม่ :
The Knowledge Center.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559).
กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.
Oliva, P. F. (1988). Developing the Curriculum (2nd ed.). Glenview (Illinois): Scott,
Foresman and Company.
Saylor, G. J., & Alexander, W. M. (1974). Planning curriculum for school. New York:
Holt, Rinehart & Winston.

Downloads

Published

2017-08-09

How to Cite

ไชยพันธ์พงษ์ ส. (2017). การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 161–169. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63800

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)