ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21st Century Learning Skills : Challenges of the Rajbhat university

Authors

  • วิชยานนท์ สุทธโส สาขาบริหารและพัฒนาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

ทักษะการเรียนรู้, ศตวรรษที่ 21, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, Learning Skills, 21st Century, Rajbhat university

Abstract

บทคัดย่อ

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19  โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่นักศึกษาต้องมีภาวะการแข่งขันสูงมากขึ้น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆการให้การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่จะเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา  รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏในศตวรรษที่ 21 จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และคำถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากลเป็นสำคัญ

Abstract

The 21st century world situation is different from the 20th and 19th century University must be developed to comply with the conditions of reality. The challenge for education in the 21st century to prepare students to be ready for life in the 21st century is the subject of current social change taking place in the 21st century. Affect the way of life of the society thoroughly. Teachers must be alert and prepared to manage learning to prepare students with skills for the life of the world in the 21st century to the 20th century and the 19th by the skills of the 21st century critical. Most cognitive skills (learning skill). As a result, changes to the curriculum so that children in the 21st century knowledge and skills required. As a result of reforms to change the way teaching and learning. As well as prepare various aspects of education for the 21st century will be flexible, creative, challenging and complex study to make the world changes quickly filled with challenges and problems. As well as the opportunities and what are the new possibilities. Exciting Universities in the 21st century will be a university course is the anchor project (project -based curriculum) is a course that provides students with the problems in the real world. The issues concerning humanity. And questions about the future cultural, social and global importance.

Additional Files

Published

2017-08-09

How to Cite

สุทธโส ว. (2017). ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21st Century Learning Skills : Challenges of the Rajbhat university. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63839

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)