อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 กรณีศึกษาการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด Responsibility of the Election Commission according to the EC ACT 2550 case study The Nominat

Authors

  • พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล อุทัยกาญจนกุล นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

อำนาจ, การสรรหา, การเลือกตั้ง, สืบสวนสอบสวน, เจตนารมณ์, Power, Recruiting, The election, Investigations, Aims and purposes

Abstract

บทคัดย่อ

                งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้ง  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาสาเหตุของสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

จากการวิจัยพบว่า การจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีปัญหามากมาย บุคคลากรที่จัดการเลือกตั้ง ยังมีไม่เพียงพอ ประชาชนเกิดความสับสนในข้อระเบียบกฎหมาย จึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จัดอบรมความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสม่ำเสมอ ในด้านการสืบสวนสอบสวน คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนบางคน ยังไม่เข้าใจหลักการสืบสวนสอบสวน ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบแนวทางแก้ไขปัญหาหลายประการ ควรพัฒนาแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ควรจัดตั้งสถาบัน เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ให้มีความรู้เข้าใจในหลักกฎหมาย  ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ ตรวจค้น จับกุม การขอหมายเรียก และมีมาตรการคุ้มครองพยาน ในคดีเลือกตั้ง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการคัดกรองนักการเมืองให้ได้นักการเมืองดี เข้าไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนให้แก่  ประชาชนและประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสืบไป

 

Abstract

This dissertation was aimed to study responsibility of the election commission according to the EC ACT 2550 case study the Nominating Committee of the Provincial Election that has some mistakes and delayed. Moreover The problems of rules of Law and announcement are not still vivid which most law are rules only. Especially the practice about selecting provincial election committee has many problems that effect to the selecting fail with having desired person and purpose. Since determining the one’properties who attend selecting is unable to finish the election honestly.

                For this research, researcher has made Qualitative Research and interview deeply from the sample group such as provincial election committees, provincial election directors, the head of election department, election staffs, the head of investigation department, the group of election staff of district rules organization, the group of people who live in the area of election. The researcher focus on the background of problems and the method of solving problem. In additional researcher analyze the data and determine the method of law both national election and provincial election or district election.

                The result of research found that there are many problems of the election committee for running election for example about the election committee’s roles, insufficient amount of election officer. Moreover officer selection process is difficult to select the suitable staff who assist the election officer. People is still confuse in about election and they refuse to join hand and promote election. In additional they deny voting in election, election officer lack of giving knowledge to staff who involve with running election always. Investigation, investigation staffs are not understand well enough about investigating. For this study  have found lot of methods of solving problem is that law practice and rules should be improved about election running more clearly. Moreover having seminar center and training center for staffs who run the election should be founded that make them understand about law practice obviously. Including election officer are able to inspect and arrest, issue a warrant, the right of witness protection for election lawsuit. This lead to treating about election law have the potential and assist to select the politicians in order to support some good politicians do their duties for country usefully as the law practice forever.  

 

 

 

Downloads

Published

2017-04-19

How to Cite

อุทัยกาญจนกุล พ. . อ. (2017). อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 กรณีศึกษาการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด Responsibility of the Election Commission according to the EC ACT 2550 case study The Nominat. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 64–77. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63902

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)