การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Authors

  • ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Keywords:

Participation, Development Planning, Phromburi Municipality, Singhaburi Province

Abstract

This survey research set it purposes 1) to study a participation of people in development planning in Phromburi Municipality, Singhaburi Province, 2) to compare an opinion towards a participation of people in development planning in Phromburi Municipality, Singhaburi Province as classify by gender, age, education and occupation, 3) to define problem and suggestion of people regarding participation of people in development planning in Phromburi Municipality, Singhaburi Province. Quantitative data were derived from the people residing in Phromburi Municipality, Singhaburi Province with the total of 23 communities and the Simple Random Sampling technique of Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. was utilized with the total of 375 respondents. The research instrument was a rating scale questionnaire with reliability of .89.The statistics used for data analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).

The findings were found that ;

1.Overall aspects of an opinion toward a participation of people in development planning in Phromburi Municipality, Singhaburi Province were at the least level when classified by the least mean score as follows; 1) aspect of beneficial participation, 2) aspect of decision making participation,3) aspect of  operational participation, 3) aspect of evaluative participation.

2. There were no significant difference of the opinions regarding to a participation of people in development planning in Phromburi Municipality, Singhaburi Province by demographic factors in all cases.

3.Suggestion and recommendations was there shall be integrated and development plan for career and income generating promotion to the people both production and selling methods. The municipality should be giving an opportunity to the public to participate in their local and community planning and so fort.

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2546). แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
กรมการปกครอง,กระทรวงมหาดไทย. (2541). เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บริษัทบพิธการพิมพ์
กริชกมล เหล่าอรรคะ. (2550). บทบาทของเทศบาลตำบลหัวขวางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น. การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
โกวิทย์ พวงงาม. (2544). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยปรับวิธีคิดเพิ่มความสามารถและพลังสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จุไรลักษณ์ จิตรสบาย. (2548). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เจนจิรา สุคำภา. (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชัยยศ ทะไกรราช. (2547). ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2547). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์การอิสระ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
ธัญพร เรืองภัทรโชค. (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
น้ำฝน สมศรีนวล. (2547). การมีส่วนร่วมของประชาคมตำบลในการดำเนินกิจการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เขตพื้นที่อำเภอนางรอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. (2552). รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเอเชีย.
ปัทมา สูบกาปัง. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา: สภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคต. สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
ปริญดา สุลีสถิร. (2556). รู้จักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2556, จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/ detail/politics/
พรมณี แสงโยธา. (2553). การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สถาบันพระปกเกล้า. (2545). “การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย”. วารสารพัฒนาสังคม, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2543). การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2543). แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543, น.4 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2547). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์. (2551). การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Best, John W. (1981). Research in Education. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice- Hall.
Cohen , J.M. and Uphoff , N.T. (1981). Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development Committee Center for International Studies , Cornell University.
Cronbach, Lee Joseph. (1970). Essentials of Psychological Testing. 3 rd.ed. New York: Harper and Row.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

สิริพรวุฒิ ณ. (2017). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 10–23. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64435

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)