การเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน The Empowerment for Community Health

Authors

  • เบญจมาภรณ์ ฮั่วเจียม

Keywords:

การเสริมสร้างพลังอำนาจ, การส่งเสริมสุขภาพ, ชุมชน Empowerment, Health promotion, Community

Abstract

 


[email protected]

บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพและบริบทของสุขภาวะชุมชนพร้อมทั้งวิเคราะห์การเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 2) พัฒนารูปแบบการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 3) การประเมินรูปแบบการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) การเลือกพื้นที่เป็นการเลือกแบบเจาะจง คือ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง ตำบลบางศาลา และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ การสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพและบริบทของสุขภาวะชุมชน พบว่า สภาพและบริบทของกลุ่มชุมชนวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันทางด้านอาชีพ เศรษฐานะอำนาจต่อรองในชุมชนจะมีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพในการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

2. ผลการศึกษารูปแบบการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน พบว่า กระบวนการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน มีรูปแบบกิจกรรมในเชิงปรากฏการณ์น้ำฝนและปรากฏการณ์น้ำผุด โดยรูปแบบการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนแบบปรากฏการณ์น้ำผุดจะสามารถพัฒนาชุมชนได้ดีและยั่งยืนกว่า

3. การประเมินรูปแบบการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน พบว่า การเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนนั้นอาศัยการเสริมพลังเชิงบวกและการเสริมพลังเชิงลบ ซึ่งการเสริมพลังเชิงบวกควรจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและการเสริมพลังเชิงลบก็ควรมีร่วมด้วยเป็นไปตามสถานการณ์ โดยการเสริมพลังควรกระทำอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้สามารถสนับสนุนและผลักดันในการขับเคลื่อนพลังทางสุขภาพให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเต็มใจในการปฏิบัติเพื่อชุมชน สู่การเป็นชุมชนสุขภาวะดีต่อไป

 

 

ABSTRACT

The objectives of this study were to: 1) study the context of community health and analyze the empowerment for community health, 2) study the model of empowerment for community health, 3) evaluate of the empower communities health model. The subjects of the study were district health officer, sub-district health promoting hospital and community health volunteers that were selected purposively and consisted of specific portions in the Pangpoon sub-district Maeung, Bangsala sub-district and Ban Mai sub-district Ampoer Pakphanang in Nakhon si thammarat province. This Qualitative research was conducted by studying the documents, survey, observation, In-depth interview and focus group. 

The study results were as follows;

          1. The study found that the conditions and the context of community health and cultural context of communities that are diverse and varied career, economic status will affect access to health services in community empowerment to promote health.

          2. The study model of empowerment to promote community health, found the process to promote community empowerment. A phenomenon in activity

patterns of rainfall (Top Down) and water surfaced phenomenon (Bottom Up) that was the model of empowerment to promote healthy communities and more sustainable communities.  

          3. To evaluate of the empowerment to promote healthy communities found that community empowerment to promote healthy. The empowerment was positive and negative power. This positive empowerment should take frequently and negative empowerment should have under the circumstances. The empowerment should be done continuously for support and drive the empower-driven health to constantly and willingly for the community next to a healthier community.  

 

Downloads

Published

2017-03-27

How to Cite

ฮั่วเจียม เ. (2017). การเสริมพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน The Empowerment for Community Health. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 19–25. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65444

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)