การบูรณาการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ Integrationof Innovative Systematic Integrated Approach to the Best Pract

Authors

  • ไกรเดช ไกรสกุล ไกรสกุล

Keywords:

โรงเรียนสุขภาวะ, การบูรณาการนวัตกรรมเชิงระบบ, ผลลัพธ์ด้านสุขภาวะ, วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ, Healthy promoting school, Innovation systematic integrated approach, Healthy result and, Best Practices

Abstract

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบท และสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ 2) พัฒนารูปแบบการบูรณาการนวัตกรรมเชิงระบบของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ  3) ศึกษาผลการบูรณาการนวัตกรรมเชิงระบบ ของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะในรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   การดำเนินการวิจัยมี 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาบริบท และสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบูรณาการนวัตกรรมเชิงระบบของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ระยะที่ 3 ศึกษาผลการบูรณาการนวัตกรรมเชิงระบบของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะในรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

          บริบทและสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ด้านสังคมและอารมณ์ พบจุดเด่นเรื่องการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งมโนราห์ เพลงบอก  การชนวัวซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ฝังติดกับท้องถิ่นมานาน  พฤติกรรมการกระทำผิดวินัย  กฎระเบียบของโรงเรียนน้อย ไม่มีการใช้ ความรุนแรง วัฒนธรรมบางอย่างส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการพนัน  ด้านสุขอนามัย พบว่านักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนฯ มีภาวะโภชนาการในระดับปกติ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงสารเสพติดพฤติกรรมชู้สาว   ด้านการศึกษา และสติปัญญา อยู่ในระดับปานกลาง แต่มีบางโรงเรียนที่มีผลการเรียนจัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม  การบริหารจัดการยังติดอยู่กับเนื้อหาเรื่องสุขอนามัย  ขาดการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง  การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะการสั่งการ ขาดอิสรภาพในการออกแบบทั้งเป้าหมาย และกระบวนการทำงาน

          รูปแบบการบูรณาการนวัตกรรม เป็นการผสมผสานนวัตกรรม การจัดกาความรู้ การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาสมาธิ สติในองค์กร  การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และอื่นๆ เพื่อการศึกษาบริบทความต้องการ การออกแบบกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินทบทวน และการปรับปรุงระบบ การดำเนินการดังกล่าวใช้วิธีการเชิงระบบ  คือมีการแบ่งงานของโรงเรียนเป็นสามระบบหลักคือระบบเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมนักเรียน แต่ละระบบมีคู่มือระบบที่กำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ด้านสุขภาวะของนักเรียน และมีการดำเนินการอย่างครบวงจรคุณภาพ P D C A                    

ผลการบูรณาการนวัตกรรมเชิงระบบ ได้ นำเสนอในรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครอบคลุมระบบหลัก  ทั้งสามระบบ พร้อมทั้งสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งพัฒนาการกระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ด้านสุขภาวะที่ดีขึ้นของนักเรียนทั้งด้านสุขอนามัย   ด้านการศึกษาและสติปัญญา  และด้านสังคม อารมณ์

 

 ABSTRACT

The  purposes of this research were to study  1) context  and  activity  in  healthy  promoting  school  network.  2)  to  develop  the  innovation  systematic  integrated  approach and 3) study  the  result   of  innovation   integrated   approach  in healthy  promoting  school  network  in  best  practices   pattern.  There   are  3   phases  of study  process. The  first,  study  context   and  activity  in  healthy  promoting school  network.  The second,  develop  the  innovation  systematic  integrated approach. The  third  study  the  result   of  innovation   integrated   approach  in healthy  promoting  school  network  in  best  practices   pattern.

          The  result   were  ;   found  the  prominent  point   context  in  local  traditional  for  example ;  MANORA,  PLANG  BOK,  CHON  WUA.  These   are  the  deeply  settle  of  tradition.  Some  part  of  tradition  risk  to  the  gamble.  The  student  in  school  network  got  the  regular  nutrition,  there  are  some  healthy  promoting  activities  in  school  network  and  avoid  drugs  matter.  Few  adulterous,  undisciplined  and  violent  behavior  found.  The  students  Learning  achievement  are  the  middle  rate  scale   but  just  a  school  network  is  excellent.

          Innovation  systematic  integrated  approach,  Knowledge  management, Classroom  management, Mind  fullness in  organization   and   Word  class   standard  school  were  integrated  to  use  for  study  context,  to  create  activities,  to  inter act  Knowledge,  to  asses  and  review  systems.  The  process  of  the  study  use  the  systematic  approach  by  divide  the  school  activities  into  three  systems  ;  these  are  :  learning  system,  monitoring  and  supporting  student  system  and  student  activities  system.   In  each  system  has  manual  activities  which  consist  of  student  healthy  reflect  indicator.   All  activity  are  managed  in  full  circle  of  P D C A.

          The  result   of  innovation   integrated   approach   was  present  in   Best   Practices pattern  are  cover  in  3  mains  system  and  also  synthesized  the  best  practices  that  show  student,  development  in  healthy,  behavior  and  learning  achievement.

 

Downloads

Published

2017-03-27

How to Cite

ไกรสกุล ไ. ไ. (2017). การบูรณาการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ Integrationof Innovative Systematic Integrated Approach to the Best Pract. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 11–18. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65453

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)